۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

رییس جمهور سکوت بس اس بس


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
abuzar
طفـــــلا ره کشتـن
بس اس بس
انتــــحار کـــردن
بس اس بس
بــــرادر ناراضـــی
بس اس بس
رییس جمهور سکوت
بس اس بس

حرف هاي پدر جان


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
حرف هاي پدر جان
للوي مادر جان
يك دنيا آموزش است
يك دنيا آموزش است
***
مي دانم مادر چه خوش زباني
با لطف وبا مهر، چه مهرباني
نمي شوی قهر تو بالای ما
***
پدر جان دوست داشتني
حرف هاي پدرجان
گپ هاي مادر جان
يك دنياآموزش است
يك دنياآموزش است
به انتخاب: ناهید سیاووش

چرا باید ریاضی بخوانم؟


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
brisht
پسـرم مـی پرسـد :
چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم؟
دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت؛
بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان
بیـش از یـک تکـه اسـت ….
برتولـــت برشـــــت

ماينمارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
mine
نام ماين برهمه مايك نام آشنا بوده كه باشنيدن آن ذهن وقلب انسان تكان ميخورد . ماين از جمله آفت ها و بلاهاي مركبار جنگي بوده و به هيچ كس رحم نميكند هر كس به او نزديك شود جان اش را ميگيرد، ولي افسوس كه دشمني بيشتر او با ما كودكان ميباشد، چراكه مااورا نميشناسيم و هم بي پروايي ميكنيم و به توصيه هاي پدران و مادران ومعلمان و بزرگان هم گاهي ارزش نميدهم روي همين علت است كه مانسبت به كلان سالان بيشتر قرباني اين بلا ميگرديم.
ماين را در زير خاك ويا روي زمين كشت میکنند. پيام من برای همسالان ام و همه كودكان كشور اينست كه بدون اجازه بزرگان ، معلمان ووالدين به جاهاي نا مطمين به تفريح و ساعتتيري نرويم وبه چيزهايی كه در پيش روي ما افتيده دست نزنيم، چه آله ساعت تيري باشد ويا آله آموزشي كه مبادا همان چيز ماين باشد و جان شيرين مارا نابود کند به توليد و كشت كننده گان بي رحم آن هم پيام دارم که برما رحم كنند واز استعمال آن دوري كنند.
اميد حاتم

شاگرد خوب مکتب هیچگاه این کاررانمیکند

مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
school

تفاوت نظر دولتمردان از ملاله تا ابوذر

مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
abu zar
malala
بخاطر حمله به جان ملاله یوسفزی رهبران افغانستان پیامها فرستادند و در مکاتب افغانستان ختم قرآن صورت گرفت؛ ولی در حمله به جان ابوذر هیچ دستی از رهبران به دعای صحتمندی این طفلک معصوم در ادارات، مکاتب و صدر حاکمیت بلند نشد و هیچ رهبر و مسوولی امر و هدایت مراسم ختم قرآن عظیم الشأن و دعا به خاطر صحت این کودک معصوم صادر نکرد.

۱۳۹۳ فروردین ۲, شنبه

ناهید سیاووش داوطلب حروف نگاری ارمغان ملی شد

 

مارس 23, 2014
شماره(168) یکشنبه 3 حمل 1393 /23 مارچ 2014
IMG_0225
«ناهيد سياووش» همكارصفحه ارمغان اطفال درسالگرد تولدش به خوانندگان وعده داده بوده كه در زمينه حروف نگاری صفحه ارمغان اطفال همکاری اش را در سال جديد آغاز خواهد كرد. به همين منظور در رخصتي هاي زمستان درماه قوس رديف اصلي، در ماه جدي رديف بالا، درماه دلو رديف پايين و در ماه حوت همه رديف هاي حروف نگاری را در كمپيوتر نزد خواهرش «اناهيتا سياووش» فرا گرفته با حروف نگاری مطالب شماره 167 ارمغان ملي عملاً كار را طور داوطلبانه درنشريه ارمغان ملي آغازنمود.
ناهيد سياووش درحالي به حروف نگاري ارمغان ملي كمر همت بسته كه اول نمره صنف سوم مكتب سردار محمد داود خان ميباشد.
هيئت تحرير ارمغان ملي با اظهار سپاس و شادباش به ناهيد سياووش همكار خورد سال ارمغان ملی، ناهيد سياووش را بهترين وپركار ترين همكار ارمغان ملی اعلان نموده، موفقيت هاي مزيدشان را از خداوند مسئلت دارد.Ÿ
هيئت تحريرارمغان ملي

ترانه بهار

 

مارس 23, 2014
شماره(168) یکشنبه 3 حمل 1393 /23 مارچ 2014
red-tulip_2
spr1
به هنگام بهاران
به كوه ودشت ودامان
برويد سبزه وگل
نواي شور بلبل
صداي آبشاران
به باغ ومرغزاران
دمد روح دوباره
زمین للم وخاره
شود يكباره مخمل
برويد جمله بخمل
برقصد آب چشمه
به دشت باصد كرشمه
صداي جاودانی
زني هاي شباني
به گوش آيد زچوپان
زدره دشت ودامان
بيا اي طفل هوشيار
من وتو هردويكبار
كمربر بسته بركار
ز خط كش هاي پركار
كتاب درس مكتب
منظم و مرتب
به كف بگرفته خوانیم
زدانش پس نمانيم
رويم به سوي مكتب
به ذوق و شوق مرتب
از: د.س.ن

ترحم بر حیوان

 

مارس 23, 2014
شماره(168) یکشنبه 3 حمل 1393 /23 مارچ 2014
گوسفند

۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

سال نو تعلیمی تان مبارکباد!

 

مارس 16, 2014
شماره 167 /یکشنبه 25 حوت 1392 /16 مارچ 2014
شاگردان مکتب
خواهران و برادران!
ماوشمادر آخرين روز هاي فصل زمستان قرار داريم وچند روزبعد سال نوآغازميگردد، شما حتما در روز هاي رخصتي زمستان كتاب هاي درسي سال آينده را خواند ه ايد و زحمات زيادي بخاطر آماده گي به صنف بالاتر كشيده ايد. سال نو تعليمي را براي تان قبلا تبريك مي گو يم. درسال نو تعلیمی كه ماوشما به صنف هاي بالا ترمي رويم چندوظيفه دربرابرماقرار دارد. يكي اينكه قواعدمكتب را احترم نماييم. دوم درس هاي خود را روزانه بخوانيم طوريكه هرشب درس روز گذشته را تكرارنموده ودرس روز آينده را از نظر بگذرانم. سوم درسر سبزي و نهال شاني مكتب سهم بگيريم .گل هاي مكتب را پامال نكنيم ، شاخه هاي درختان مكتب رانشكنيم ودرآبياري و در سرسبزي مكتب با ملازمين همكاري نماييم. متعلم خوب مكتب آنست كه لباس مكتب راپاك وتميز هرروز بپوشد. كتاب هاي درسي خودرا پشتي نمايد.كارخانگي خود راهر روز انجام دهد. نظافت خود را مراعات نمايد. با همصنفان خودپيشامد دوستانه داشته باشد. به معلمين خود احترم نمايد. ميزو چوكي صنف را نشكند. قبل ازشروع درس به صنف خود حاضر باشد. درساعت رخصتي سر وصدا راه نيندازدو عجله نكند. به اميدآن كه همه ما شاگردان خوب مكتب باشيم ومعلمين وهمصنفان ماازما خوش وراضي باشند سال نو تعليمي آينده رابه همه تان تبريك مي گوييم.
نوشته: اناهیتا سیاووش

عجب زیبا ! عجب نازی!

 

مارس 16, 2014
شماره 167 /یکشنبه 25 حوت 1392 /16 مارچ 2014
1239482_619133328156062_241018096_n
هدهد
هدهد1
عجب زيبا!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عجب نازي!
چه پرهايي! چه پروازي!
چه خوش رنگي! چه خوش رويي!
چه خوش ذوق وخوش آوازي!
هميشه شاد وخنداني
هميشه رام وآرامي
سرشاخه سرنرده
لب ايوان، لب بامي
بيا بنشين كنارمن
كمي واكن لبانت را
صداكن با(كوكوكوكو)
خداي مهربانت را
به انتخاب: ناهید سیاووش

۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

ترانه اوزک اوزک

 

مارس 9, 2014
شماره 166/ یکشنبه 18 حوت1392 / 9 مارچ 2014cat
اوزك اوزك
گردش سوزك
گنجشكك او خورد
پايش تو خورد
اي كشت
اي پوست كد
اي خورد
اي آمد كه حق مره كجا ماندي
گفت ده تاق بلند
پشك آمد خوردش
ميو، ميو، ميو
اي کلکک بي نصيب تو كجابودي
درباغ كلان بودم
گوساله چران بودم
به انتخاب : ناهيد سياووش

نغمه بهاران

 

مارس 9, 2014
شماره 166/ یکشنبه 18 حوت1392 / 9 مارچ 2014
bird
زمستان رفت ياران
رسيد فصل بهاران
درخت و باغ و بوستان
شگوفه در گلستان
به سوي دشت و صحرا
رويم گلگشت فردا
كه لاله رويداز خاك
صنوبر غنچه و تاك
شگوفد در گلستان
خروشد آبشاران
صداي بلبل مست
زنزديكي و دور دست
بپيچد صبحگاهان
به كوه و دشت ودامان
بيااي طفل هوشیار
به كوه و دشت قدم دار
ببين كشت و بببين كار
كمر بر بسته دستار
كه دهقان جوان است
نهال شان زمان است
من و تو دست بردست
نهال بگرفته پيوست
به مثل مرد دهقان
زشوروشوق هر آن
نشانيم بهر فردا
نهال آرزوها
از :د.س. ن
به انتخاب اناهيتاسياووش

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...