۱۳۹۷ مهر ۸, یکشنبه

کیهان جان کوچک با آرزوهای بزرگ به اندازه کیهانآقای فریدون ذکی به سلسله همکاری های شان با صفحه ارمغان اطفال اینک کودک خورد سالی را به خوانندگان عزیز معرفی میکنند که توجه تان را به مطالعه آن جلب مینمایم:  
فرشته های کوچک که خوشی را به ارمغان می آورند و لذت با هم بودن و زنده گی کردن را برای مان هدیه میدهند. این فرشته های خورد سال و هدیه های خداوند  آنقدر  قلب و ذهن مان را تسخیر میکنند که گویی  ما از ازل گرویده آنها بوده ایم و  با خوشحالی مایلیم  که گرویده باقی بمانیم. نگاه های معصومانه و گرمی وجود آنها چنان زند گی ما را رونق میبخشد و منور میسازند که واژه ها از تفسیرش  عاجز میباشند .  یکی از این فرشته های کوچک ، کیهان جان فراهی فرزند زمریالی فراهی میباشد. کیهانک ما – مهمانک ما با وجود اینکه هنوز حتا دو ماهه نشده  چنان در فضای خانه توجه همه را به خودجلب نموده که چشمان همه اعضای خانواده متمایل به اوست . کیهان جان  گپ نمیزند ولی همه را میتواند  بفهماند که چی میخواهد و چی  میگوید. کیهان جان آمد و با خود عالمی از امید و خرسندی را به فامیل کوچک خود بخشید. حالا طیمه جان خواهر بزرگش ، شکر دو برادر دارد . در اوایل تصور چنین بود که گویا طیمه جان  شاید با تولد کیهان جان  حسادت نشان دهد ولی  خوشبختانه حالا چنان صمیمیت با بردارکوچک خودنشان میدهد که گویی شیر وشکر با هم آمیخته اند– او را خواهرانه به آغوش میگیرد وچنان صمیمانه با هم علاقه نشان میدهند که وقتی از مکتب رخصت شد  دوان دوان وبا عجله خود را خانه میرساند تا کیهان جان را ببیندد و در آغوش بگیرد. حالا طیمه جان دو برادر دارد – یعنی دو دوست دو یار دو همراز ...
 حالا در جمع اعضای خانواده فراهی صاحب یک فراهی  کوچولو اضافه شده که این فرشته آسمانی جز لبخند و دل گرمی و امید برای آیند چیزی دیگر برای ابراز با خانواده ندارد. حالا همه بیصبرانه منتظرند  تا با کیهان جان قدم بزنند و گپ نه که گپها داشته باشند و از بودنش در جمع  اطفال از شوخی هایش لذت ببرند. کیهان جان – این مهمانک ناز و ناز دانه  روزی به خیر در مقام و منزلت خدمت به وطن قرار خواهد گرفت  که همه به وجودش  ببالند . استدعای ما اینست که الهی بخت و اقبال کیهان مان را به کیهان برسان!.

۱۳۹۷ شهریور ۲۲, پنجشنبه

ابراهیم جان ذکی طفلی خوشبخت در مسیر انکشاف به آینده خوشبخت

میگویند:هرطفل وقتی متولد میشود سه احساس را در وی باید انکشاف داد:
اول -  من مهم استم
دوم – جهان مصوون است.
سوم – آینده زیبا ست.
وخوشبخت است طفل عزیزی چون ابراهیم جان ذکی فرزند آقای فریدون ذکی صاحب که  والدین مشفق ومهربان دارد و این احساس  رادر وی انکشاف میدهند و  باز هم  خوشبخت است این نوردیده که در محیط مساعد برای رشد این فضای سالم  قرار دارد.
بیایید باقی گفته ها در باره ابراهیم جان ذکی را از پدر مهربانش آقای فریدون ذکی  صاحب بخوانیم :ابراهیم جان ذکی هدیه خداواند، بعد از ۱۶ سال مهمان خانه و زندگی مان شد.
 با آنکه از لحاظ ظاهری، شاید بزرگ به نظر آید، ولی در واقع به تاریخ ۷ ماه آگست ۲۰۱۸ پا به 3 ساله گی گذاشت. 

این نو نهال، از عادت های دل انگیزی بر خوردار است.  اگر با کسی بلد باشد یا نه ، او را قبلا دیده باشد یا نه ، همینکه متوجه شد  شما به او تمایل نشان می دهید، پاسخ تمایل شما را به لبخند میدهد و دوستانه در آغوش تان آمده  و یک نوع حس دوستی با طفل را در شما زنده میسازد.

شاید باور تان نشود، هنگامیکه شب بخیری با پدر و مادر و دو خواهر خود می کند، اصلن امکان ندارد که بدون ابراز صمیمیت های شگفت انگیز طفلانه، بخوابد. ابراهیم جان تا به حال درست به حرف زدن نیامده ، ولی چنان  گفتنی های خود  را برایتان شیرین می فهماند، که گویی حرف زدن نه، بل همرایتان گفتمان دارد.

با همان غم غمی معصومانه و طفلانه  و کش،  وگیرها برایتان تفهیم میکند که چی میخواهد.  ممم ممم – بلی هر بار که این  حالت را زمزمه میکند، هدفش شیر است. از نوشیدن شیر نه تنها خوش میشود، بل به اصطلاح، کیف می کند.
با وجودیکه خوردن آیسکریم برایش خیلی صحی نیست، ولی چنان به مزه میخورد که توان نه گفتن به آیسکریم خواستن اش اصلن وجود نمی داشته باشد.

همواره خوش دارد که  بالای شانه های پدر گردا گردی خانه را چکر بزند وبه اصطلاح بازی اسپکانی را اجرا کند. کارتونی دیدن، جانش است. به همان پیمانه یی که از خوردن آیسکریم لذت میبرد، به همان اندازه از خوردن ترشی و مرچ هم کیف میکند.
 اووف اووف اووف می گوید و زبان خود را از دهان گاه گاه بیرون میکند و به خوردن چپس های تندو تیز ادامه میدهد و  به کس اجازه نمیدهد که او را از خوردنش منع کند.

به گفته یی پدر بزرگش، مادر کلانش، و کاکا هایش، ابراهیم یک طفل خیلی آرام مزاج، معاشرتی، و شرین ادا است. استدعای  پدر و مادرش  این است تا اخلاق و کردار حضرت ابراهیم نصیب ابراهیم گردد.
این هدیه خدواند، هدیه گران بهایست برای مان.
خدا نگهدارش باد

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...