۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند


پدر!
1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد.
2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد.
3. وقتى تو وی را خاموش می یافتى، در حقیقت به آینده ات فکر می کند.
4. وقتى بالای تومصرف مي كند، بدان که خود را کاملا ًمحروم می سازد.
5. وقتیکه خنده می کند، بدان که تو وی را خوش ساختی.
6. وقتیکه وي را قهر مي بينی، بدان که نصیحتش را قبول نمی کنی.
7. وقتیکه درب اتاق را بالای خود بسته می کند، بدان که گریه می کند.
8. وقتیکه صدای خود را بالای وی بلند می کنی بدان مانند اینست که تو وی را میکشی.
9. وقتیکه خود را سرگردان و از دست رفته می یابی، بدان که وی از تو ناراض و خفه است.
10. وقتیکه دیدی که به فرش وفات افتید و دیگر نتوانست با تو سخن گوید، بدان كه یک تکیه گاه بزرگی را از دست دادی و در زندگی ات خالیگاهی ایجاد شد که دیگر به یاد پدر پُر نمی شود......
به گزینش : ناهید سیاووش

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک
نوشته : ناهیدسیاووش

روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک  که به این مناسبت چند کتاب اطفال را به شما معرفی مینمایم:
1- کتاب قواعد ترافیکی برای اطفال
این کتاب توسط کمیته دولتی طبع ونشر در مطبعه دولتی در سال 1365 به چاپ رسیده و در آن اطفال با اصول و قواعد ترافیک جاده  و اشارات ترافیکی آشنا میشوند.

2- مجله اطفال و ماین
این مجله راموسسه حمایه اطفال  به نشر سپرده که در آن اطفال با  خطرات  ماین و مواد منفجرنشده و اشکال ماین و مواد منفجرنشده آشنا گردیده و وحاوی قصه هایی در این زمینه در راستای پیام های سازمان ملل در این زمینه میباشد کارهای درصفحاتی برای رنگ آمیزی رسم ها و نقطه به نقطه اختصاص یافته و اشعار وچیستان ها در رایط به ماین وآگاهی از خطرات آن میباشد.

3- مجله غچی غچی بهار شد
این مجله که از طرف موسسه حمایه درسال 1998 برای اطفال به نشر رسیده حاوی مطالب در جهت آشنایی اطفال با خطرات  ماین ها و مواد منفجر ناشده و پیام هایی در زمینه حفظ الصحه  میباشد وصفحه تحت عنوان (مجله شما بقلم خودتان) برای رشد استعدادنویسندگی اطفال اختصاص یافته که در ستون های سفید آن باید خود چیزهایی بنویسند.

4- آموزش طراحی و نقاشی با ساده ترین روش ممکن
در این کتاب اطفال با روش های ساده  آموزش طراحی و نقاشی را فرا میگیرند . این کتاب از طرف محمد منوچهری تالیف شده است .

5- شیر سلطان درخت میکارد
این مجله از طرف شاروالی کابل به چاپ رسیده است  و درآن اطفال با اهمیت  نهال شانی در محیط زیست آشنا میشوند.

6- زباله من به کجا میرود
این مجله  مسیر جمع آوری زباله را از آشپزخانه  تا ساحه انباشت آن به اطفال رهنمایی میکند.

7-مجله پرواز
مجله پرواز با سرمقاله تحت عنوان( مجله کودکان بلند پرواز) در دلو-حوت 1381 از طرف دفتر آیینه منتشر شد وحاوی قصه ها،بازیها،عکسها وکارتون ها برای اطفال میباشد.


قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...