۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

رهنمایی های ترافیکی

شماره 130/ سه شنبه 4 سرطان 1392/ 25 جون 2013
ناهيد سياووش مي گويد:
چند روز پيش يك پوليس ترافيك به صنف ما آمد. از ديدن پوليس همه ما وارخطا شديم اما معلم صاحب گفت : وارخطا نشوييد اين پوليس ترافيك آمده تا به شما رهنمايي ترافيكي نمايد.
پوليس ترافيك به اجازه معلم صاحب رشته سخن را گرفته بعد از معرفي خود گفت:
اطفال عزيز!
من آمده ام تا به شما رهنمايي ترافيكي نمايم تا هنگام عبور و مرور از سرك ها خدا نا خواسته به حادثه ترافيكي مواجه نشويد اول از همه كوشش كنيد وقت تر از خانه بر آمده به مكتب برويد تا به خاطر ناوقت شد ن مكتب هنگام عبور از سرك عجله نكرده باشيد و به كدام حادثه خدا ناخواسته مواجه نشويد. دو م هنگامی كه در سرك ها رفت و آمد مي كنيد كوشش نماييد تا از پياده روها استفاده كنيد. سوم هنگام عبور و مرور از سرك ها متوجه اشاره هاي ترافيكي باشيد و بدانيد هنگامي كه اشاره سرخ است بايد به سرك داخل نشويد. اگر اشاره زرد باشد آماده گي براي گذشتن از سرك را بگيريد و اگر اشاره سبز بود از سرك عبور كنيد در سرک هایی كه اشاره ترافيكي نباشد از پوليس ترافيك خواهش كنيد تا شما را از سرك بگذراند و اگر پوليس ترافيك هم در محل نبود از يك شخص بزرگ سال و صحت مند خواهش كنيد تا شما را از سرك بگذراند.

معلم صاحب از پوليس ترافيك به خاطر معلومات ترافيكي كه به ما داد تشكر نمود.Ÿ

بیایید با هم مکتب برویم

شماره 130/ سه شنبه 4 سرطان 1392/ 25 جون 2013
2

دفعتا در ذهن مينه يك فكر خوب پيدا شد. اين فكرسبب خواهد شد تا بيلا به مكتب رفتن خود ادامه دهد و مصئون هم باشد.
***

بزرگان با نظريه مينه موافقه كردند. اين نظر يه به دختران ديگر نيز كمك كرده ميتوانست!
***

حالا دختران منتظر نظر پدر بيلا بودند.
***

پدر بيلا خنديدو آغوش خود را باز كرد.
***


حالا بيلا ووالدينش خوش هستند. بيلا هنوز هم به مكتب ميرود ولي با ديگر شاگردان يكجا و مصئون.

۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

نُه سال تلاش

شماره 129/ سه شنبه 28 جوزا 1392/ 18 جون 2013

اناهیتا سیاووش متعلم صنف چهارم و ناهید سیاووش متعلم صنف دوم مطالب صفحه ی ارمغان اطفال را جمع آوری مینمایند و اناهیتا سیاووش حروف نگار ارمغان ملی میباشد.


کاووس سیاووش از 6 سال به اینسو و از صنف 6 مکتب در عرصه های حروف نگاری، صفحه آرایی، توزیع، عکاسی و خبرنگاری با ارمغان ملی همکاری داوطلبانه دارد.

۱۳۹۲ خرداد ۲۲, چهارشنبه

بیایید با هم مکتب برویم

شماره 128/چهارشنبه 22 جوزا 1392/ 12 جون 2013

مینه دخترکی است که یکجا با والدینش، مادر کلانش، برادرش راجو و خواهرکش رانی در یک قریه زندگی میکند. طوطی او که میتو نام دارد، بهترین دوست اوست. مینه نیز مانند سایر دخترک هاست که شما آنها را میشناسید. مینه صمیمی است و از پرسیدن سوالات نمی ترسد.
شما با ماجراهای مینه آشنا میشوید زیرا او با لب خنده سوال ها می کند و مشکلات را حل می نماید و همه آن کار ها را به شما نشان میدهد که دختران کوچک توان اجرای آن را دارند.
***

مینه و بیلا هر دو به یک مکتب میرفتند. آنها با هم دوست بودند و فامیل های شان نیز خوش داشتند تا آنها با یک دیگر ملاقات کنند. ولی این بار، والدین بیلا یک خبر بد را به خانۀ مینه آورده بودند.
***

والدین بیلا تصمیم گرفته بودند تا او را از مکتب اخراج کنند.
***

والدین بیلا از موجودیت خطر در راه مکتب پریشان بودند. بیلا کلان شده بود و مکتب از خانۀ شان دور بود. از طرف دیگر بیلا تنها به مکتب میرفت.
***

مینه و بیلا به خاطر نرفتن به مکتب بسیار پریشان بودند. آنها می فهمیدند که رفتن به مکتب برای دختران چقدر مهم میباشد.
***

فامیل مینه نیز اهمیت تعلیم و تربیۀ دختران را می فهمیدند. آنها دیده بودند که مینه از مکتب چقدر موضوعات زیاد را یاد گرفته بود.

بقیه در آینده

۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

روز مادر و طفل را همگان دیده و از آن تجلیل کرده اند، اینک روز پدر را ببینید که اصلاً در فرهنگ ما تجلیل از آن وجود ندارد!

شماره 127/چهارشنبه 15 جوزا 1392/ 5 چون 2013

خنده و مستی ها

شماره 127/چهارشنبه 15 جوزا 1392/ 5 چون 2013
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
میاره محبت، دوستي و راستي ها
خنده شکوه ستی
خنده گل بهشتي
خنده نداره زشتي
خنده نداره زشتي
***
خنده ومستي ها
خوشي و شادي ها
مياره محبت، دوستي وراستي ها
خنده ضد هر غصه
خنده ضد وسوسه
خنده گل بهشتي
خنده نداره زشتي
***
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
مياره محبت، دوستي وراستي ها

شكه، شكه، شك

شماره 127/چهارشنبه 15 جوزا 1392/ 5 چون 2013
شكه، شكه، شك
يك شك، دو شك
شكه، شكه، شك
ناني، دادي
وكه، وكه، وك
ايكم بيكم
سلام عليكم
طرز اجراي اين ترانه:
اطفال مقابل هم ايستاده اولا در حالي كه اين ترانه را مي خوانند دستان خود را به پايين تكان مي دهندو پس از گفتن يك شك، دوشك و ناني و دادي با دست راست به دست چپ طرف مقابل و با دست چپ به دست راست طرف مقابل هم مي زنندو در پايان با سلام عليكم گفتن دست به بازوي هم ديگر حلقه نموده بازي را به پايان مي رسانند.Ÿ

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...