۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

آنچه ازاول نمره عمومی شدن شاگرد یک خانواده فقیردر کانکور سال روان آموختیم  
موفقیت رضا از یک خانواده زحمتکش و فقیر با کسب بلند ترین نمرات در کانکور امسال درس بزرگی برای تمام شاگردان افغانستان به ارمغان آورد . تجربه امسال نشان داد که اگر لیاقت ، استعداد و زحمتکشی یک شاگرد در فضا تعلیم و تربیه و معارف افغانستان معیار باشد هیچ فرقی میان فرزند یک رئیس جمهور ، صدراعظم ، وزیر ، وکیل ، والی ، قومندان و... با فرزند یک عمله تنظیف شاروالی وجود ندارد. آنچه از این حادثه بینظیر شاگردان مکاتب افغا نستان آموختند  اینهاست:


۱- اگر یک طفل تصمیم بگیرد، در صورتیکه  فضا عادلانه و شفاف باشد، میتواند از فقیر ترین خانواده هم به دریافت بلند ترین نمره در کانکوربا تلاش و زحمتکشی  نایل  گردد .
۲- موفقیت رضا به ما آموخت که فقرو تنگدستی خانواده ،مانع رسیدن به دریافت نمره بلند در سطح کشور نمی شود .
۳- تجربه رضا نشان داد که فرزند زحمتکش  یک عمله  تنظیف  شاروالی میتواند نظر به فرزند تنبل یک رئیس جمهورْٰ ، یک وزیر ، یک وکیل ، یک جنرال ، یک والی و یک قومندان در یک امتحان واقعی و عادلانه  پیش گام و پیش قدم باشد .
۴- تجربه رضا نشان داد اگر عدالت برقرار باشد فرزند هیچ قدرتمند  مانع شگوفا شدن استعداد فرزند یک غریب شده نمی تواند.
۵- تجربه رضا نشان داد که داشتن قصر  های مجلل و شرایط عالی زندگی متضمن پیشرفت طفل نبوده بلکه  یک طفل  حتا  در خانواده که فقط یک اطاق برای زیست دارند نیز میتواند  درس بخواند ، زحمت بکشد و به درجه عالی خود را برساند.
۶-  تجربه رضا نشان داد که تنها تصمیم قاطع یک متعلم در صورتیکه   عدالت بر قرار باشد تضمین کننده موفقیت آن میباشد.

۷- تجربه رضا نشان داد که یک  طفل حتا در شرایط  کار شاقه  قالین بافی و یک خانواده بادرآمد شش هزار افغانی ماهوار  میتواند با سعی و تلاش خستگی ناپذیر   بلند ترین درجه کانکورسال  را در سطح کشور به دست آورد  .

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

توپ

گردآورندگان : ناهید سیاووش و اناهیتا سیاووش
توپ گرد رنگی رنگی
شوت می زنم چه عالی
دوستان ما خوش میشن
از بازی و سات تیری

سید روح الله ظهوری ( لسانزاده)  

آب


گرد آورند گان : ناهید سیاووش و اناهیتا سیاووش
آب ، آب ، آب هستم
راستی که بی تاب هستم
غلت می زنم د دریا
هر سومی رن ماهیا
سید روح الله ظهوری ( لسانزاده)


قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...