۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

سال نو تعلیمی تان مبارکباد!

 

مارس 16, 2014
شماره 167 /یکشنبه 25 حوت 1392 /16 مارچ 2014
شاگردان مکتب
خواهران و برادران!
ماوشمادر آخرين روز هاي فصل زمستان قرار داريم وچند روزبعد سال نوآغازميگردد، شما حتما در روز هاي رخصتي زمستان كتاب هاي درسي سال آينده را خواند ه ايد و زحمات زيادي بخاطر آماده گي به صنف بالاتر كشيده ايد. سال نو تعليمي را براي تان قبلا تبريك مي گو يم. درسال نو تعلیمی كه ماوشما به صنف هاي بالا ترمي رويم چندوظيفه دربرابرماقرار دارد. يكي اينكه قواعدمكتب را احترم نماييم. دوم درس هاي خود را روزانه بخوانيم طوريكه هرشب درس روز گذشته را تكرارنموده ودرس روز آينده را از نظر بگذرانم. سوم درسر سبزي و نهال شاني مكتب سهم بگيريم .گل هاي مكتب را پامال نكنيم ، شاخه هاي درختان مكتب رانشكنيم ودرآبياري و در سرسبزي مكتب با ملازمين همكاري نماييم. متعلم خوب مكتب آنست كه لباس مكتب راپاك وتميز هرروز بپوشد. كتاب هاي درسي خودرا پشتي نمايد.كارخانگي خود راهر روز انجام دهد. نظافت خود را مراعات نمايد. با همصنفان خودپيشامد دوستانه داشته باشد. به معلمين خود احترم نمايد. ميزو چوكي صنف را نشكند. قبل ازشروع درس به صنف خود حاضر باشد. درساعت رخصتي سر وصدا راه نيندازدو عجله نكند. به اميدآن كه همه ما شاگردان خوب مكتب باشيم ومعلمين وهمصنفان ماازما خوش وراضي باشند سال نو تعليمي آينده رابه همه تان تبريك مي گوييم.
نوشته: اناهیتا سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصه های مثنوی معنوی به اطفال-دفتر دوم

قصه های مثنوی معنوی به اطفال-دفتر دوم به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد. طراح پشتی و صفحه آرای این مجموعه کاووس سیاووش و حروف نگاران...