۱۳۸۷ بهمن ۱۲, شنبه

ترانه قو قو قو

به انتخاب احمد كاووس سياووش
از كتاب اطفال و ماين
اطفال در سايه چنار دور هم جمع شده به يك صدا ميخواندند
قو قو قو برگ چنار
دخترا شيشته قطار
مي چينه برگ چنار
مي خوره دانه انار
كاشكي كفتر مي بودم
ده هوا پر ميزدم
آوي زم زم ميخوردم
ريگ دريا ميچيدم

كاشكي ماهي مي بودم
ده او راهي مي بودم
كاشكي زاغك مي بودم
كله داغك مي بودم
ميپريدم شاخ به شاخ
ده يك باغك مي بودم
بازي قو قو قو به پايان رسيد و اطفال به چشم پتكان شروع كردند يكي از بچه ها بنام فريد چشمش را پت گرفت و ديگران در هر گوشه پت شدند و بعد هر كس به طرف فريد صدا ميكرد او با شنيدن نامش عقب صدا كننده با چشم پت مي دويد.
طفلكي به نام ستار به فكر اينكه خود را خوب تر از چشم فريد پت كند به تعمير خرابه كه در جوار درخت چنار قرار داشت داخل شد. او ميخواست صدا كند «فريد!» ناگهان انفجار زير پايش صدا كرد و او را مجروح ساخت.

۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

غچي

گرد آورنده: احمد كاووس سياووش
از كتاب غچي

غچي غچي بهار شد
وخت گل انار شد
غچي غچي جال كو
ده جاي پارسال كو
تخم بتي زود زود
تخمه زير بال كو
غچي غچي بهار شد
وخت گل انار شد
خس و خاشه جم كو
جاليته ماكم كو
چوچه بكش خوبش
غچ غچته كم كو
غچي غچي بهار شد
وخت گل انار شد

غچي گك گلكار اس
مرغك هوشيار اس
ده گردنش طوق اس
قاصدك بهار اس
غچي غچي بهار شد
وخت گل انار شدغچي غچي همه
دلكي مه جمه
هر وخت كه چوچه دادي
يكي بتي به مه
غچي غچي بهار شد
وخت گل انار شد

اطفال گرامي!

بخاطر حفظ سلامت تان به اين مسايل توجه داشته باشيد:
1- هميشه بعد از بر آمدن از بيت الخلا و پيش از صرف غذا دستان تان را با صابون بشوئيد.
2- اگر در رفع ضرورت از بيت الخلا يا تشناب سر بسته استفاده كنيد خود و ديگران را از مريضي نجات ميدهيد.
3- آب را از منابع پاك صرف نمائيد.
4- اگر آب پاك موجود نبود آب را كه در دسترس داريد بجوشانيد تا مكروب هايش بميرد و پاك شود.
5- ميوه خام و غذاي ناپخته را نخوريد تا مريض نشويد.
6- ميوه ها، سبزيجات و غيره مواد خوراكه را قبل از خوردن بشوئيد.
7- غذاي پخته شده را مدت طولاني نگه نداريد، و زود صرف كنيد.
8- غذاي باسي را قبل از خوردن خوب گرم كنيد.
9- مواد غذائي را در ظرف پاك و در جاي پاك نگه داريد، تا مريض نشويد.
10- مواد گنديده و چتل را زير خاك كنيد و يا بسوزانيد تا باعث پيدايش امراض نشود.
به انتخاب: احمد كاووس سياووش
از كتاب غچي

۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

ماين ها دشمن ماست

به انتخاب: احمد كاووس سياووش
از كتاب غچي
الا اي طفل هوشيار
به كوه و دشت هشدار
كه يك چيز خطردار
بيفتادست بسيار
بسويش پا نماني
به دردش در نمانيبه نامش آشنا شو
به ما تو همنوا شو
بگو اين حرف والا
به هر يك طفل زيبا
كه ماين ها دشمن ماست
به قتل مردم ماست
از «د.س.ن»

موتر منفجر شده نشان ميدهد که در سرک ماين وجود دارد

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

داستان جالينوس و ديوانه

به انتخاب احمد كاووس سياووش
داستاني از كتاب مثنوي معنوي مولوي به زبان ساده براي نوجوانان
جالينوس حكيم معروف يونان روزي به شاگردان خود فرمود براي او از داروخانه داروئي بياورند. شاگردان چون نام آن دارو را شنيدند در شگفت شدند زيرا آن دارو براي درمان ديوانگان بكار مي رفت. پس از استاد پرسيدند آنرا براي چه مي خواهد؟ استاد گفت كه من بديوانگان نمي مانم اما امروز در راه كه مي آمدم ديوانه اي را ديدم كه بمن نگريست و لبخند زد:
ساعتي در چشم من خوش بنگريد
چشمكم زد آستين مرا دريد
گر نديدي جنس خود كي آمدي
كي بغير جنس خود را بر زدي؟
چون دو كس بر همزند بي هيچ شك
در ميانشان هست قدر مشترك!
اگر آن يوانه در من نشان ديوانگي نديده بود با من خوش بر نمي آمد و مرا چون خود نمي پنداشت! مگر نشنيده ايد كه حكيمي گفت از دور ديدم زاغي با لك لكي دوستانه مي روند در شگفت شدم كه آنها هم جنس نيستند چگونه دوست شده اند؟ چون بآنها نزديك شدم ديدم پاي هردو لنگ است و همين لنگي كه درد مشترك آنهاست آنها را بهم نزديك كرده است!
در عجب ماندم بجُستم حالشان
تا چه قدر مشترك يابم نشان
چون شدم نزديك من حيران و دنگ
خود بديدم هر دوان را پاي لنگ

۱۳۸۷ دی ۲۲, یکشنبه

حق تقدم براي اطفال

گردآورنده: احمد كاووس سياووش

عکس ها از ارمغان ملي
در پيشاني سندي كه كنوانسيون جهاني حقوق طفل در (20) نوامبر (1989) ميلادي منتشر كرد حق تقدم براي اطفال به چشم ميخورد.
طفل كيست؟
بر اساس تعريف سازمان ملل طفل عبارت از هر انساني است كه به سن هژده ساله گي نرسيده باشد. در كنوانسيون جهاني حقوق طفل مفردات ذيل به عنوان حق قيد گرديده:
- زندگي حق هر طفل است.
- طفل بايد پس از به دنيا آمدن فوراً ثبت نام شود.
- طفل حق دارد نام داشته باشد.
- طفل حق دارد مليت داشته باشد.
- طفلي كه به موضوعات مربوط خودش صاحب نظر باشد حق دارد نظرياتش را آزادانه بيان كند.
- اطفال حق تشكيل انجمن ها و اجتماعات مسالمت آميز را دارند.
- طفل حق دسترسي به اطلاعات و مواد از منابع گوناگون ملي و بين المللي را به خاطر تعالي اجتماعي، معنوي، اخلاقي و سلامت جسمي و فكري خويش دارد.
- اطفال بايد در برابر تمام انواع خشونت هاي جسمي، روحي، جراحت يا سؤ رفتار، سهل انگاري، بد رفتاري به شمول سؤ استفاده جنسي حمايت شوند.
- طفلي كه از لحاظ جسمي يا دماغي معيوب است... سهمگيري فعالش در حيات اجتماعي تسهيل شود.
- به كاهش در ميزان مرگ و مير نوزادان و اطفال تدابير اتخاذ شود.
- طفل حق دارد از تعليم و تربيه ابتدايي، رايگان و اجباري برخوردار باشد.
- در مكاتب بايد دسپلين و انظباط مكتب به نحوي تطبيق شود كه با مقام انساني طفل سازگار باشد.
- تعليم و تربيه طفل بايد در جهت رشد شخصيت، استعدا، توانايي جسمي و فكري، رشد حس احترام به حقوق بشر، احترام به منشور سازمان ملل، احترام به والدين، هويت فرهنگي، زبان، ارزش هاي ملي و مذهبي كشور، رشد روحيه تفاهم، صلح، دوستي، تحمل ديگران، برابري زن و مرد، دوستي ميان مردمان گروه هاي قومي، ملي، مذهبي و احترام به محيط طبيعي صورت گيرد.
- طفل حق دارد به تفريح، استراحت، بازي و فعاليت هاي متناسب به سن و سالش بپردازد.
- اطفال در برابر استفاده غير قانوني از مواد مخدر و مواد سايكو تراپيك حمايت شوند.
- جلو استفاده غير قانوني از اطفال در توليد و قاچاق مواد مخدر گرفته شود.
- حكم اعدام و حبس ابد نبايد در مورد اطفال كمتر از (18) سال تطبيق شود.
- طفل كمتر از (15) سال بايد در مخاصمات و درگيري ها مستقيماً اشتراك نداشته باشد و در نيروهاي مسلح افراد كمتر از (15) ساله استخدام نشود.

۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

كتاب

به انتخاب احمد كاووس سياووش

از مجله اشاره
نوم زما کتاب دي
ښکلي مي هر باب دي
زه دي ښه آشنايمه
تاته کيسه وايمه
مشق دي د ليکلويم
هم دي د لوستلويم
پاک مي له ګردونو کړه
پام مي په رسمونو کړه
ښکلي مي هر باب دي
نوم زما کتاب دي۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

سخني با اطفال

به انتخاب احمد كاووس سياووش
از كتاب اطفال و ماين
طفلكان نازنين خوشنوا
يك سخن گويم شما را با صفا
وقت بازي سوي كوه و باغ و دشت
هركجا رفتيد بهر سير و گشت
فكر برسر پاي بگذاريد هان
پيش پاي خويش هوشداريد هان
يك بلايي در زمين پيدا شده
باعث مرگ و مصيبت ها شده
انفجارش مرگ مي آرد پديد
لعنت حق باد برجنس پليد
نام منحوسش بگويم بهرتان
ماين باشد دور باد از دست تان
از «د.س.ن»قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...