۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

درس معلم ار بود زمزمه محبتی - جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

شماره 117/چهارشنبه 7 حمل 1392/ 27 مارچ 2013در حالیکه حکومت از رفتن ده میلیون طفل به مکتب در سال روان صحبت میکند، اما نمیگوید که مکتب در کجا و به چه شرایط؟

۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

حق تقدم برای اطفال

شماره 117/چهارشنبه 7 حمل 1392/ 27 مارچ 2013
3
ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم.
کاووس سیاووش
ماده 19
1. كشور هاي متعهدبه اين كنوانيسيون تمام تدابير لازم قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در پيش مي گيرند تا طفل راهنگامي كه تحت مراقبت والدين، سرپرست قانوني ويا هر شخص ديگريكه مسوليت كودك را به دوش دارد قرار دارد، دربرابر تمام انواع خشونت ها ي جسمي يا روحي، جراحت يا سو رفتار، بي توحهي يا برخورد سهل انگارانه: بد رفتاري يا استشمار، به شمول سوء استفاده جنسي، محافظت كنند
2. چنان تدابير حفاظتي، بايست در بر گيرنده اقدامات موثر براي ايجاد برنامه هاي اجتماعي جهت فراهم كردن كمك به طفل و كساني باشد كه از طفل مواظبت ميكنند و نيز اشكال ديگر حمايت به منظور و قايه، شناخت، گزارشدهي، ارجاع، تحقيقات، تداوي و تعقيب موارد بدرفتاري باطفل كه در بالا ياد آوري شد و اگر ايجاب كند، مداخله قضايي، باشند
ماده 20
1. طفلي كه موقتا يا طور دايم از كانون خانواده اش محرو م شده است، ويا اينكه بخاطر مصالح علياي خودش اجازه ندارد در آن كانون باقي بماند، مستحق مواظبت و كمك خاص دولتي شناخته مي شود.
2. كشور هاي متعهدبه كنوانسيون براي چنين طفلي مراقبت هاي احتياطي جاگزين ( الترناتيف) را در مطابقت با قوانين شان تامين مي كنند
3. مراقبت هاي ذكر شده فقره فوق در ميان ساير تدابير مي تواند در بر گيرنده فرزندگيري(تبني)، كفاله شريعت اسلام، فرزندخوانده گي ويا در صورت لزوم فرستادن طفل به پرورشگاه مناسب مواظبت از كودكان شود. هنگام بررسي راه حل ها بايد توجه شود تا راه حل با تداوم پرورش طفل و تعلق قومي، ديني، فرهنگي، و لساني اش سازگار باشد.
ماده 21
آن كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون كه سيستم فرزند گيري(تبني) را به رسميت مي شناسند ويا آنرا اجازه ميدهند بايد بكوشند تا منافع عاليه طفل به بهترين صورت تامين شود كه عبا رت اند از:
(الف) تضمين اين كه فرزندگيري(تبني) تنها از سوي مقام با صلاحيت قابل اعتبار، در مطابقت با قوانين و لوايح جاري و متكي به معلومات قابل اعتماد منظور شده است و اين كه چنين فرزندگيري با در نظر داشت حالت طفل از نگاه والدين، خويشاوندان و سرپرست قانوني اش مجازدانسته شده و در صورت لزوم، اشخاص ذيدخل پس از مشورت هاي لازمه رضايت شانرا در زمينه فرزند گيري ابراز داشته اند؛
(ب) به رسميت شناختن فرستادن طفل به فرزندخوانده گي خارج كشور، درصورتيكه در كشور زاد گاهش نتوان اورا به فرزند خوانده گي يا فرزند ي خانواده يي گذاشت ويا در كشور زادگاهش مراقبت مناسب از او به هيچ نحوي ميسر نباشد؛
(ج) اطمينان حاصل كردن از ين امر كه طفلي كه به فرزند خوانده گي خارج كشور پذيرفته شده است از تامينات و سطح زنده گي همسان با اطفاليكه در داخل همان كشور به فرزند ي گرفته شده اند برخوردار باشد؛
(د) اتخاذ تمام تدابير مناسب جهت مطمئن شدن ازين امركه به فرزندي فرستادن به خارج كشور، براي آنهايي كه دراين موضوع دخيل اند متضمن عوايد پولي نا جايز نباشد؛
(ه) توسعه و تشويق اهداف مندرج اين ماده، در حالاتي كه مناسب باشد از طريق اتخاذ ترتيبات يا عقدموافقتنامه هاي دو جانبه يا چند ين جانيبه و تلاش در چهارچوب اين توافقات تايقين حاصل شود كه فرستادن كودك به فرزند خوانده گي در يك كشور ديگر توسط مقام و ارگان ذيصلاح صورت گرفته است.
ماده 22
1. كشور هاي متعهد اين كنوانسيون تدابيري در پيش مي گيرند تااطمينان حاصل شود طفلي كه در صدد در يافت موقف مهاجراست و يا در مطابقت با قوانين و مقررات جاري بين المللي يا ملي مهاجر شناخته شده است، چه تنها باشد چه توسط والدينش ويا كدام شخص ديگر ي همراهي شود، بابرخورداري از حقوق قابل تطبيقي كه در اين كنوانسيون ويا ساير قوانين در زمينه حقوق بشر تصريح شده اندو كشور مذكور آنرا تصويب كرده باشد، حمايت مناسب و كمك بشري دريافت ميكند.
2. به منظور تحقق هدف مندرج فقره فوق، كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون، به صوابديد خود، با ملل متحد وساير سازمان هاي صالحه بين الحكومتي، يا سازمان هاي غير حكومتي همكار ملل متحد، در زمينه كمك حمايت از چنين طفلي و در كاررديابي و جستجوي والدين و يا اعضاي ديگر خانوده طفل مهاجر و براي كسب اطلاعات لازم براي بهم پيوستن طفل با خانواده اش همكاري مي كنند . در مواردي كه والدين و يا اعضاي ديگر خانواده طفل پيدا نشوند براي طفل بايد عين همان حمايت و كمك هاي فراهم شود كه براساس اين كنوانسيون براي طفلي فراهمي مي شود كه به دليلي طور دايم يا موقت از كانون خانواده گي اش محروم شده باشد.
ماده 23
1. كشورهاي متعهد به اين كنوانسون مي پذيرند طفلي كه از لحاظ جسمي يا دماغي معيوب است بايد زنده گي كامل و آبر و مند داشته و در شرايطي حيات بسر برد كه در آن حيثيتش تامين باشد، احساس اتكا به نفسش رشد كند و سهمگيري فعالش در حيات اجتماعي تسهيل شود.
2. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون حق طفل معيوب را براي برخوردارشدن از مراقبت هاي خاص به رسميت مي شناسند و در صورت موجوديت منابع، فراهم ساختن كمك هاي در خواست شده يي را كه مناسب به حال طفل بوده و باشرايط والدينش يا آنهايي كه مسوليت مراقبت از او را به دوش دار ند برابرباشد، تشويق وتضمين مي كنند.
3. با درك نيازمنديهاي خاص طفل معيوب، كمك هاي فراهم شده مطابق فقره2 اين ماده بايد، با نظر داشت منابع مالي والدين يا ساير اشخاصي كه از طفل مرا قبت مي كنند ، تاجايي كه ممكن است رايگان صورت گيرد و به گونه يي تنظيم شوند تا دسترسي موثر كودك معيوب را به تعليم و تربيه، كار آموزي، خدمات صحي، خدمات احياي مجدد، كاريابي و تفريح و استراحت تامين كند و طفل را توان ساز گاري كامل اجتماعي و تكامل فردي به شمول تعالي فرهنگي و معنوي بخشد.
4. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون تبادله اطلاعات مناسب را در عرصه مراقبت هاي صحي و قايوي و معالجه طبي، رواني و جسمي طفل معيوب ، به شمول تهيه و نشر اطلاعات مربوط به شيو ه هاي توانبخشي مجدد، تعليم و تربيه و خدمات مسلكي به منظور افزايش ظرفيت ها و مهارت هاي كشور متعهدبه كنوانسيون دراين زمينه هامطابق به روحيه تعاون و همكار ي بين المللي توسعه مي دهند. درين زمينه به نيازمنديهاي كشور هاي روبه انكشاف توجه خاص صورت گيرد.
ماده 24
1. كشورهاي متعهدبه كنوانسيون حق طفل را براي برخوداري از بلند ترين معيارهاي صحي و تسهيلات در مان بيماري ها و توانبخشي مجدد سلامتي به رسميت مي شناسند. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون مي كوشند تا هيچ طفلي از حقش براي دسترسي به اين گونه خدمات محروم نماند.
2. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون اجراي كامل اين حق را دنبال خواهند كرد و بخصوص تدابير مناسب ذيل را اتخاذ ميكنند:
(الف) كاهش در ميزان مرگ و مير هاي نوزادان و اطفال؛
(ب) فراهم كردن كمك هاي لازم طبي و مراقبت هاي طبي براي همه اطفال با تاكيد روي گسترش مراقبت هاي صحي اوليه؛
(ج) مبارزه در برابر بيماري و سوء تغذي، از جمله مبارزه در چهار چوب مراقبت هاي صحي اوليه از طريق كاربرد تكنالوژي هاي موجود و از طريق تهيه خوراك مقوي و آب پاك نوشيدني، با توجه به خطرات و تهديد هاي ناشي از آلوده گي محيط؛
(د) تضمين مراقبت هاي صحي قبل و بعد از ولادت براي مادران؛
(ه) تضمين اينكه همه گروه هاي اجتماعي، بخصوص والدين و اطفال به اطلا عات، آموزش و كمك در كار استفاده از دانش ابتدايي پيرامون صحت و تغذيه كودك، امتيازات شير مادر، نظافت و حفظ الصحه محيطي و جلوگيري از تصادمات دسترسي داشته باشند.
(و) توسعه مراقبت هاي صحي اوليه و قايوي، آموزش و خدمات و رهنماي تنظيم خانواده براي والدين.
3. كشور هاي متعهدبه كنوانسيون تمام تدابيري موثر و مناسب در جهت خاتمه بخشيدن به روش هاي سنتي زيان آور به صحت اطفال را در پيش مي گيرند.
4. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون متقبل مي شوند تا همكار بين المللي براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در اين ماده را تشويق كنند و انكشاف دهند. در اين راستا، توجه خاصي به نيازهاي كشور هاي كشورهاي در حال رشد به عمل خواهد آمد.
ماده 25
كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون حق طفلي را كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت، نگهداري يا درمان بيماري جسمي يا دماغي اش به محلي سپرده شده باشد، جهت اجراي بررسي نوبتي تداوي انجام شده و تمام قضاياي مربوط به سپرده شدنش را به رسميت مي شناسند.Ÿ
بقیه در آینده

نوروز نو باز آمده


شماره 117/چهارشنبه 7 حمل 1392/ 27 مارچ 2013

نوروز نو باز آمده

بلبل به آواز آمده

دل ها به پرواز آمده

بی بی-بابا بده نوروزیم

«پروین پژواک»

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

حق تقدم برای اطفال


شماره 116/ چهارشنبه 30 حوت 1391/ 20 مارچ 2013

2

ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم.

ماده 9

1. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون تضمين مي كنند كه طفل بر خلاف ميل والدينش از آنها جدا ساخته نشود، مگر اين كه مقامات صالحه در نتيجه بررسي ها ي قضايي، در مطابقت با قوانين و مقررات جاري، تصميم بگيرند كه اين كار به خاطر مصالح علياي طفل لازمي است . چنين تصميمي شايدد ر موارد بخصوصي لازم باشد كه پاي بدرفتاري با طفل و يا غفلت والدين در برابر او در ميان باشد و يا اين كه والدين جدااز هم زنده گي كنند و در مورد اينكه طفل باكدام يك ازوالدينش زنده گي كند تصميم گيري لازم باشد.

2. در هنگام تصميم گيري قانوني در رابطه با فقره يكم اين ماده به همه جوانب ذيعلاقه بايد فرصت اشتراك در جلسات تصمم گيري جهت بيان نظرات شان داده شود.

3. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون حق كودكي را كه ازيكي يا ازهردو والدينش جدا شده است مبني بر حفظ رابطه منظم و پيوند مستقيم با هر دو والدينش محترم مي شمارند، مگر درموردي كه چنين كاري مغاير منافع طفل باشد.

4. در صورتي كه جدايي طفل ازز والدينش در نتيجه عملكرد يك كشور متعهدبه اين كنوانسون پيش آيد، مانند توقيف، زنداني كردن، تبعيد، اخراج از كشوريا مرگ والدين ويا يكي از آنها(به شمول مرگ ناشي از هر عاملي هنگاميكه شخص تحت توقيف دولت قرار دارد) ويا مرگ طفل، كشور متعهد به اين كنوانسيون بنا به تقاضا، براي والدين، كودك يا، اگر مناسب باشد،كدام عضو ديگر خانواده اش، اطلاعات اساسي درمورد محل عضويا اعضاي ناپديد شده خانواده فراهم ميكند مگر اين كه اطلاعات فراهم شده به زيان طفل باشد. كشورهای متعهدبه اين كنوانسيون بايد همچنان تضمين كنند كه تقديم چنين درخواستي به خودي خود عواقب ناگواري براي شخص يا اشخاص درخواست كننده در پي نخواهد داشت.

ماده 10

1 . كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون براساس مكلفيت هاي شان طبق حكم فقره 1، ماده 9 در برابر درخواست طفل ويا والدينش به منظور ورودبه كشور متعهدبه كنوانسيون يا ترك آن به هدف بهم پيوستن خانواده گي بايد به شيوه مثبت، انساني و عاجل رفتار كنند.

كشورهاي متعهد كنوانسيون بايد باز هم تضمين كنند كه ارايه چنين درخواستي عواقب ناگواري براي درخواست كننده ويا اعضاي خانواده اش درپي نخواهد داشت.

2. طفلي كه پدرومادرش در كشورهاي جداگانه زنده گي كنند، حق دارد تابا آنها به طور منظم رابطه برقرار كند، و تحت شرايط استثنايي رابطه شخصي وتماس مستقيم با پدر و مادرش هردو را حفظ كند. براي برآورده شدن اين هدف و در مطابقت با مكلفيت هاي كشورهاي متعهد كنوانسيون، طبق حكم 1، ماده9، كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون حق طفل و والدينش را براي ترك هر كشوري، به شمول كشورهاي آنها، و داخل شدن به كشور خودشان محترم ميشمارند. حق ترك هر كشوري تنها زماني محدود ميشود كه توسط قانون تصريح شده باشد وآن حالاتي است كه ضرورت امنيت ملي، نظم عامه، صحت يا اخلاق عامه و يا حقوق و آزادي هاي ديگران، كه با ساير حقوق شناخته شده توسط اين كنوانسيون سازگار باشد، ايجاب كند.

ماده 11

1. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون تدابيري را در جهت مجادله با انتقال غير قانوني وبي بازگشت كودكان به خارج كشور اتخاذ مي كنند.

2. به اين منظور، كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون عقدتوافقات دو جانبه، چندين جانبه ويا پيوستن به موافقتنامه هاي مو جوده را ارتقا مي بخشند.

ماده 12

1. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون بايد طفلي را كه در موضوعات مربوط به خودش صاحب نظر باشد مطمئن سازند تا نظراتش را آزادانه بيان كند، به نظرات طفل با توجه به سن و سال و پخته گي اش اهميت و اعتبار داده مي شود.

2. به منظور وصول به اين هدف، براي طفل زمينه اظهار نظر فراهم شود، مخصوصا نظرات طفل در جلسات تصميم گيري اداري يا قضايي مربوط به خودش، طور مستقيم، ويا از طريق نماينده اش و يا كدام موسسه مربوطه، به شيوه سازگار با مقررات قانون ملي، شنيده شود.

ماده 13

1. طفل بايد حق آزادي بيان داشته باشد؛ اين حق در برگيرنده حق جستجو، دريافت وتبادله اطلاعات و تظرات از هر نوعي ميشود، بدون درنظر در نظر داشت مرزبندي ها ، چه به صورت شفاهي، چه چاپ ، يا به شكل اثر هنري، ويا از طريق هرنوع رسانه ديگر مورد پسندطفل.

2. استفاده ازين حق شايد تابع محدوديت هاي شود، مگر اين محدوديت ها بايد صراحت قانوني داشته ضروري باشند:

(الف) به خاطر احترام به حقوق و شهرت ديگران؛ يا

ب) به خاطر حفظ امنيت ملي يا نظم عامه ويا صحت واخلاق عامه.

ماده 14

1. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون حق آزادي انديشه، وجدان ودين طفل را محترم مي شمارند.

2. كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون حقوق و مكلفيت هاي والدين ويا درموردی كه مصداق داشته باشد، سرپرست قانوني طفل را محترم مي شمارند تا طفل را در زمينه استفاده از حقوقش در مطابقت بارشد استعداد هايش رهنمايي كنند.

3. آزادي اعلام مذهب يا عقيده يك شخص شايد تنها تابع محدوديت هايی شود كه درقانون بيان شده و به منظور حفظ امنيت عامه، نظم، صحت و اخلاق عامه و آزادي هاي اساسي و حقوق ديگران لازمي دانسته شده باشند.

ماده 15

1. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون حق آزادي طفل را براي داشتن انجمن ها و آزادي اجتماعات مسالمت آميز به رسميت مي شناسند.

2. استفاده ازين حقوق تابع هيچ نوع محدوديتي نمي شود مگر محدوديت هاي كه در مطابقت باقانون وضع شده اند و در يك جامعه دموكراتيك به سودامنيت ملي؛ مصوو نيت عامه، نظم عامه، حفظ صحت يا اخلاقيات عامه ويا حفظ حقوق و آزادي هاي ديگران لازمي باشند.

ماده 16

1. در زنده گي خصوصي، خانواده گي، خانه، و مكاتبات هيچ طفلي نبايد خود سرانه و غير قانوني مداخله صورت گيرد . همچنان به حيثيت و شهرت طفل نبايد تعرض شود.

2. طفل حق دارد در برابر چنين مداخلات و تعرضاتي از حمايت قانون برخوردار باشد.

ماده 17

كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون اهميت نقشي را كه توسط رسانه هاي گروهي ايفا مي شود درك كرده و تضمين مي كنند تا طفل به اطلاعات و مواد از منابع گوناگون ملي و بين المللي، خاصتا منابعي كه به هدف تعالي و بهروزي اجتماعي، معنوي و اخلاقي و سلامت جسمي و فكري او انتشار مي يابند دسترسي داشته باشد. به اين هدف كشور هاي متعهد اين به اين كنوانسيون:

الف) رسانه هاي گروهي را تشويق به پخش و نشر مواد و اطلاعاتي ميكنند كه براي طفل سودمندی هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روحيه ماده29 برابر باشد؛

ب) همكاري بين المللي در زمينه توليد، تبادله و پخش و نشر همچو اطلاعات و مواد از منابع گوناگون فرهنگي ملي و بين المللي را تشويق ميكنند؛

ج ) توليد و نشر و پخش كتاب هاي كودكان را تشويق ميكنند،

(د) رسانه هاي گروهي را تشويق ميكنند تا توجه خاصي به نيازمنديهاي لساني كودكي به عمل آورند كه به گروه هاي قومي اقليت يا بومي تعلق دارند؛

(ه) رهنمود هاي مناسبي را ترتيب مي كنند تا طفل را با در نظر داشت مواد13 و 18 در مقابل اطلاعات و مواد زيان آور به سعادتش محافظت كنند.

ماده 18

1. كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون تمام تلاش خود را در جهت شناخت اين اصل بكار مي برند كه هريك از والدين در زمينه تربيه و رشد طفل مسوليت مشترك دارند. والدين ويا ، در مواردي كه صادق باشد ، سر پرستان قانوني طفل، مسوليت اساسي تربيه و رشد طفل را به دوش دارند. در جريان تربيه طفل مصالح عاليه طفل بايد مورد توجه اساسي آنها باشد.

2. به منظور تضمين و گسترش حقوق تصريح شده دراين كنوانسيون، كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون به والدين و سرپرست در اجراي مسوليت هاي شان در زمينه پرورش اطفال كمك ميكنند و تلاش مي كنند تانهادها، تسهيلات و خدمات مواظبت از اطفال رشد و گسترش يابند.

3. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون تمام تدابیر مناسب را اتخاذ مي كنند تا حق كودكاني كه والدين شان كار مي كنند در استفاده از خدمات و تسهيلات نگهداري كودك كه مستحق آن هستند تامين شود.Ÿ

بقيه در آينده

۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

حق تقدم برای اطفال

شماره 115/چهارشنبه 23 حوت 1391/ 13 مارچ 2013

ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم. کاووس سیاووش
كنوانسيون حقوق طفل
مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد
20 نوامبر سال 1989
پيشگفتار
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون
با توجه به اين كه، طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن كرامت انساني و حقوق مساوي ولاينفك تمام اعضاي خانواده بشري تهداب آزادي، عدالت و صلح در جهان است،
با نظرداشت براين كه، كشورهاي عضوملل متحد، اعتقاد شان به حقوق اساسي بشر، مقام و كرامت انسان را، در منشور ملل متحد يكبار ديگر تاييد كرده اند و مصمم اند تا ترقي اجتماعي و سطح عاليتر حيات و آزاديهاي بيشتر را گسترش دهند،
با تشخيص اين كه، ملل متحد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قرارداد هاي بين المللي پيرامون حقوق بشر، اعلام داشته و موافقت كرده است كه هر انسان بدون هرگونه تبعيض و امتياز بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير نظريات، منشأ اجتماعي يا ملي، دارايي، محل تولد و ساير موقف ها مستحق همه حقوق و آزادي ها يي است كه در آن اعلاميه ها و موافقتنامه ها تسجيل شده اند،
با ياد آوري اين كه، ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلام داشته است كه انسان در دوره طفوليت مستحق مراقبت و كمك ها ي خاصي است،
با اعتقاد براين كه خانواده ،كه جز اساسي جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه همه اعضايش به ويژه كودكان است، بايد از حمايت و كمك هاي لازم به تحوي برخوردار شود كه مسوليت هايش را در قبال جامعه ايفا كرده بتواند، با درك اين كه طفل برا ي رشد كامل و متعادل شخصيت خود ، بايد در محيط خانواده، در سرشار از خوشي ، محبت و تفاهم بزرگ شود
با توجه به اين كه ، طفل براي زيست فردي درجامعه آماده گي كامل داشته و به رو حيه صلح دوستي، كرامت بشري، بردباري ، آزادي،برابري و همبستگي بار آورده شود،
بادرنظر داشت اين كه اعلاميه سال 1924 حقوق طفل ژنيو، اعلاميه حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1959 ، اعلاميه جهاني حقوق بشر، میثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (بخصوص در مواد23و 24) ، موافقتنامه بين المللي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي ، و فرهنگي (مخصوصاً ماده 10) و در قوانين و مقررات سازمان هاي اختصاصي و سازمان هاي بين المللي ايكه در اموررفاه اطفال اشتغال دارند لزوم توجه و مواظبت ها ي خاص از كودكان به رسيمت شناخته شده،
با نظرداشت براينكه، همان گونه كه در اعلاميه حقوق طفل تصريح شده است "كودك به دليل نداشتن رشد جسمي و دماغي، قبل و بعد از زايمان، به مراقبت هاي خاصي به شمول حمايت قانوني، نياز دارد"،
بانظر داشت مفاد اعلاميه اصول اجتماعي وقانوني مربوط به حمايت و رفاه كودكان ، بااشاره خاص به موضوع تبني و فرزند خوانده گي ملي و بين المللي ، مقررات معياري حد اقل ملل متحد در زمينه اداره عدالت خوردسالان( مقررات پيكنگ)؛ و اعلاميه حمايت از زنان و اطفال در حالات اضطراري و بر خورد هاي نظامي،
با درك اين كه ، درتمام كشور هاي جهاني اطفالي وجود دارند كه در شرايط دشوار خاص به سر مي برند ، واين گونه كودكان به توجه خاص نيازدارند،
باتوجه به اهميت سنن و ارزش هاي فرهنگي هر ملتي در زمينه حمايت و رشد موزون طفل،
بادرك اهميت همكاري بين المللي براي بهبود بخشيدن به شرايط زنده گي اطفال در همه كشور ها، خاصتا كشور هاي روبه انكشاف، به توافقات ذيل نايل شدند
بخش اول
ماده 1
1. به مقصد اين كنوانسيون، طفل عبارت است از هر انساني كه به سن هژده ساله گي نرسيده باشد مگر اينكه، تحت قانون قابل تطبيق براو قبل از هژده ساله گي به سن قانوني رسيده باشد.
ماده 2
1.كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون حقوق تصريح شده دراين كنوانسيون را محترم شمرده و تطبيق آنرا براي هر طفل در قلمرو قضايي شان بدون هيچ گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا غير سياسي ، منشا ملي ، قومي و اجتماعي، ملكيت ، معيوبيت ، محل ولادت و ديگر حالات طفل والدين و يا اولياي قانوني اش تضمين مي كنند.
2. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون تمام تدابير مناسب را اتخاذ ميكنندتا از طفل درمقابل تمام انواع تبعيض يا مجازات براساس موقف، فعاليت ها، بيان عقايد، ويا عقايد والدين ، سرپرست قانوني و يا اعضاي خانواده حمايت به عمل آورند.
ماده 3
1. در اقدام مربوط به اطفال، چه از جانب موسسات رفاه عامه يا خصوصي، دادگاه ها، مقامات اداري يا عدلي منافع اطفال بايد مورد توجه اساسي قرار داشته باشد.
2.كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تضمين مي كنند تا با در نظرداشت حقوق ووجايب والدين، سر پرست قانوني ويا افراد ديگر ي كه قانوناً مسوليت طفل را بدوش دارند حمايت و مراقبت هاي لازم براي رفاه طفل را تامين كنندوبه اين هدف تدابير عدلي و اجرايي مناسب را اتخاذ ميكنند.
3. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تضمين مي كنند تا نهاد ها، خدمات و تسهيلاتي كه مسوليت مواظبت و حمايت از اطفال را به دوش دارند با معيار هاي تعيين شده ازطرف مقامات ذيصلاح بخصوص در عرصه امنيت، صحت، تعداد و مناسب بودن كارمندان اين موسسات و نظارت دقيق از امور اين موسسات مطابقت داشته باشد.
ماده 4
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند تاتمام تدابير مناسب قانوني، اداري و ساير تدابير را به منظور عملي شدن حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ كنند. كشور هاي متعهد به كنوانسيون در رابطه به اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي پذيرند كه از منابع دست داشته ي شان استفاده اعظمي بنمايند و در صورت لزوم اين امر را در چهارچوب همكاري هاي بين المللي بر آورده سازند.
ماده 5
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون مسووليت ها، حقوق و وجايب والدين، و يا در موارد قابل تطبيق، اعضاي خانواده پدري و يا محله را، هر طوري كه سنن و عنعنات محلي ايجاب كند، سرپرست قانوني و يا ساير افرادي را كه مسووليت قانوني طفل را بدوش دارند محترم مي شمارند تا طفل را در استفاده از حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون طوري رهنمايي و هدايت كنند كه با استعداد هاي رو به كمالش سازگاري داشته باشد.
ماده 6
1. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون مي پذيرند كه زندگي كردن حق طبيعي هر طفل است.
2. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تلاش مي كنند تا بقاء و رشد طفل را به پيمانه ي اعظمي ممكن تأمين كنند.
ماده 7
1. طفل بايد پس از به دنيا آمدن فوراً ثبت نام شود و از آوان تولد حق دارد نام داشته باشد، حق دارد مليت داشته باشد، و حق دارد تا جايي كه ممكن است والدين خود را بشناسد و توسط آنها مواظبت شود.
2. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون اجراي اين حقوق را در مطابقت با قوانين ملي و مكلفيت هاي شان تحت قوانين بين المللي در اين عرصه تضمين ميكنند. بخصوص در مواردي كه اگر طور ديگري عمل شود طفل بي وطن مي شود.
ماده 8
1. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند تا حق طفل را براي حفظ هويتش، به شمول مليت، نام، و پيوند خانوادگي اش آن گونه كه توسط قانون شناخته شده، بدون مداخله ي غير قانوني محترم شمارند.
2. در مواردي كه طفل به طور غير قانوني از برخي و يا تمام عناصر هويتش محروم ساخته شده باشد، كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون به طفل در اعادۀ مجدد و سريع هويتش كمك و حمايت مناسب به عمل مي آورند.Ÿ
بقیه در آینده

۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

رابطه ی خواستن و توانستن

شماره 114/ چهارشنبه 16 حوت 1391/ 6 مارچ 2013

خشونت خشونت می آورد...

شماره 114/ چهارشنبه 16 حوت 1391/ 6 مارچ 2013

اتاق بابا


اتاق بابا
پر از کتاب اس
یک و دو و سه
چه بی حساب اس
***
به خواب رفته
دو چشم بابا
هست کنارش
عینک زیبا
***
میمانم آن را
به چشم هایم
آه بزرگ اس
کمی برایم
نادر ابراهیمی

باربی جان


شماره 114/ چهارشنبه 16 حوت 1391/ 6 مارچ 2013
شهر شهر شهر
شهر قصه ها
کار کار کار
کارتونی گکا
دختر فیشنی اس
باربی قشنگ و زیبا
مهربان اس باربی جان
خوش زبان اس باربی جان
با مردم دوستی داره
دوست داریش خورد و کلان
               به انتخاب: ناهید سیاووش

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...