۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

خانواده های محترم باید سامان بازی مفید به دست اطفال شان بدهند
نویسنده: ناهید سیاووش
بعضي پدران و مادران محترم براي اطفال خود سامان هاي بازي خطرناک مثل : تفنگ،  پتاقي ، تفنگچه وغيره  تحفه میدهند. دراين شرایطی  كه ما شاهد كشت وخون در وطن عزیزما هستيم نبايد پدران ومادران  محترم براي اطفال چيزهايي را تحفه بدهند كه اطفال با آن جنگ را تمرين كنندو آوردن اين سامان ها بالای روحيه اطفال تاثير منفي بگذارد.
خانواده های محترم بايد براي اطفال شان سامان هاي بازي مفید وآموزنده مثل : طياره ، ريل ، كتاب ، مجله رنگه كه در آن رسم ها وعكس هاي حيوانات ونباتات  باشد وداراي اشعار براي اطفال باشد بياورند تابا ديدن آن اطفال با حيوانات ونباتات بيشتر آشنا شوند وبا خوانش اشعار وقصه ها درس اخلاق ،ادب  و خداشناسي را بيآموزند . من  سامان های بازي مثل : ريل ، موترک ، مجله هاي رنگه ، حروف تايپ وغيره دارم واز آن ها استفاده معقول مي كنم.

۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

گاو كنشكا


پدر كنشكا از بازار يك گاو خريد و او را به خانه آورد
كنشكا، كه گاو را از پشت آيينه كلكين خانه ديد  با خوشحالي از خانه بيرون آمد. به پدر خود سلام داد و پرسيد : پدر جان، اين گاو را براي من خريده اي ؟
 پدر جواب داد :
بلي پسر جان  اين گاو را براي تو خريده ام و فايده آن از همه ماست .
گاو به ما فايده هاي زياد مي رساند،  از شيرش ، روغن ، ماست ، مسكه ، پنير و قروت به دست مي آيد .
گوشت گاو خورده ميشود . از پوست گاو چرم ميسازند، چرم را براي ساختن بكس ، بوت ، كمربند وبعضي چيز هاي ديگر به كار ميبرند.
هر روز بايد گاو به چراگاه برده شود و برايش علفهاي تازه داده شود . طويله گاو بايد پاك وستره نگاه شود. اگر گاو مريض گردد بايد او را به داكتر حيوانات نشان داد. تا مريضي اش علاج شود .
به انتخاب ناهيد سياووش

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...