۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

برخورد پولیس ترافیک با اطفال


شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009
برگرفته از کتاب «آموزش حقوق طفل»
اطفال پولیس ترافیک را نخستین مددگاران، دستیاران و مساعدت کنندگان در جلوگیری از حوادث ترافیکی میدانند و همیشه از آنها توقع رهنمایی و کمک دارند. در حقیقت پولیس ترافیک مانند سایر ارگانهای امنیتی وظایف مهم و ارزنده اجتماعی را بدوش داشته و همه مردم خاصتاً دست لرزان و ناتوان اطفال را گرفته با صبر و شکیبایی مانند پدر مهربان آنها را از خطرات ترافیکی نجات میدهد. یونیفورم و بخصوص علامت کلاه سفید ترافیک رمز امنیت، صبر و شکیبایی است. آنها با تحمل فراوان وظایف انسانی و ایمانی خود را در هر گونه شرایط مشکل انجام میدهند و شب و روز در خدمت مردم قرار دارند. این خدمتگاران جامعه با استفاده از دانش مسلکی خویش مالکان وسایط نقلیه و مردم را نه تنها عملاً کمک میکنند، بلکه با نصب پوستر ها، علامات ترافیکی، لوحه ها و سایر مواد نشراتی آنها را از خطرات حوادث ترافیکی آگاهی میدهند.وظایف پولیس ترافیک در راه خدمت به مردم زیاد است، که از آنجمله مهمترین آنها به این شرح بیان میشود:-پولیس ترافیک باید با صبر و تحمل رفتار نموده و اطفال را از خطر ترافیکی نجات بدهد.
-پولیس ترافیک باید جهت آگاهی از خطرات ترافیکی کورس ها و نمایشگاههایی را برای اطفال در مکاتب یا تفریحگاه های اطفال دایر و آنها را با علامات ترافیکی وقتاً فوقتاً آشنا سازد.-پولیس ترافیک باید با اطفال مصیبت رسیده از تصادم و حادثات ترافیکی کمک لازم نموده، اطفال مجروح را بعد از اجرای کمک اولیه به اسرع وقت به شفاخانه انتقال دهد.
-پولیس ترافیک بدون هر گونه جانبداری مطابق مقررات ترافیکی متخلفین وسایط نقلیه را جریمه و مجازات لازم نماید تا در آینده مرتکب تخلفات ترافیکی نگردند.-پولیس ترافیک در برخورد با اطفال مجنون و مصابین امراض عقلی و عصبی با دلسوزی عمل نموده و این گونه اشخاص را به شفاخانه ها اعزام نماید.
-پولیس ترافیک باید اطفال خورد سال را که در معابر و محلات عامه گذاشته شده و دریافت میشوند جهت نگهداری آنها به شفاخانه زایشگاه، مرستون و انجمن رهنمایی خانواده رسماً تحویل دهد. در مناطقی که این سهولتها موجود نباشد، با مشوره اهالی محل طفل را به یک شخص امین به طور امانت جهت سرپرستی تسلیم نموده و از او تعهد اخذ بدارد تا در صورت یافت شدن والدین طفل دوباره او را به والدین شان بسپارد.
-پولیس ترافیک وظیفه دارد با دریافتن طفل آواره مفقود شده، آنها را به اداره پولیس برده و با در نظر گرفتن روحیه اطفال با مهربانی و ملایمت شهرت آنها را جستجو و ثبت نماید.
-در صورتی که طفل یافت شده نتواند شهرت مکمله خود بازگو نماید پولیس ترافیک مشخصات و لباس طفل را تثبیت و غرض اعلان به رادیو و جراید یا بواسطه اعلانات محلی مردم را آگاه سازد.
-در صورتی که طفل مفقود شده شهرت مکمل خود را بیان کرده بتواند پولیس ترافیک باید او را به اسرع وقت به والدین شان تسلیم و در حالی که اقارب طفل پیدا نشود او را جهت محافظت و مواظبت بعدی رسماً به مؤسسات خیریه تسلیم دهد و اگر احیاناً مؤسسات خیریه از تحفظ و نگهداری طفل امتناع ورزند او را تا یافت شدن اقاربش به یک شخص امین محل بسپارد.Ÿ

۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

روز جهانی شستن دستها

تنظیم و نگارش: احمد کاووس سیاووش امسال از روز جهانی شستن دستها در افغانستان و جهان تجلیل بعمل آمد که واقعاً یک کار بسیار خوب است؛ زیرا مکروب ها اکثراً توسط دستها به وجود انسان انتقال میکنند.
هر انسان خصوصاً اطفال باید بعد از برآمدن از بیت الخلاء و پیش از صرف غذا دست خود را اگر ممکن باشد با صابون بشوید.
نظافت از نگاه اسلام و حفظ الصحه جایگاه خاصی را دارا است چنانکه در در دین مقدس اسلام پنج بار وضوء کردن فرض گردانیده شده که با این پنج بار وضوء کردن پنج بار انسان در روز دست خود را می شوید.
موجودات زنده ذره بینی به نام مکروبها وجود دارند که انسان آن را به چشم دیده نمیتواند ولی وقتی انسان به اشیاء آلوده دست میزند این مکروبها به دست میچسپند و وقتی انسان دست خود را به دهن خود برد از طریق دهن مکروبها داخل وجود گردیده باعث مریضی می شوند.
یکی از چیز هایی که بسیار برای مردم افغانستان مشکل ایجاد میکند نبودن آب پاک است، زیرا اگر با آب نا پاک دست خود را بشوییم بازهم نا پاک می شود. کاش مسوولان به عوض شستن دستان شان در تالار مجلس که به شکل سمبولیک صورت گرفت به این فکر میکردند که آیا حد اقل در همه مکاتب آب پاک برای نوشیدن و شستن دست متعلمین وجود دارد؟ و یا به این می اندیشیدند که مردم در قله ها و دامنه های کوه های کابل چگونه به آب پاک دسترسی پیدا میکنند؟ یا در باره این فکر میکردند که وضعیت بیت الخلاء ها در شهر کابل چگونه است؟
من به اطفال پیشنهاد میکنم که:
1- هر روز صبح قبل از صرف چای دست و روی خود را با آب پاک و اگر ممکن باشد با صابون بشویند.
2- از دستپاک ملوث در پاک کردن دست استفاده نکنند.
3- از آب جوی های کثیف، دریا ها و جویچه هایی که در پهلوی بین الخلاء ها جریان دارند استفاده نکنند.
4- اگر آب پاک پیدا نمیشد آبی را که در دسترس دارند بجوشانند تا مکروبهایش کشته شود.
5- آب پاک را فقط از نل، چاه سرپوشیده، چشمه و کاریز ها بدست آورند.

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...