۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

شیوه درست برس کردن دندانها


نویسنده: ا. س
من به تصاویری دست پیدا کرده ام که شیوه برس کردن  دندانها را به ما نشان میدهد.قبل از اینکه این تصاویر را مشاهده کنیم بیایید در مورد دندانها ونقش  آن ها در صحتمندی انسان چند جمله را در ذیل بخوانیم:

دندانها یکی از اعضای اساسی و خیلی مهم سیستم
هاضمه بدن میباشد.ما باید دندانهای خود را قبل از خواب و صبح وقتی از خواب برخیزیم برس کنیم.اگر ما دندانهای خود را برس نکنیم ذرات غذا دردندانهای ما جابه جا شده  و باعث خراب شدن دندانها شده و باعث بوی بد دهن میشود . کسی که در طفولیت دندانهای خود را برس نکرده و اشیای سخت را با آن میشکند در بزرگی دندانهای خود را از دست میدهد که با تخریب دندان یک عضو اول هضم غذا را از دست میدهد وجذب غذا در وجود به مشکل مواجه میشود.


۱۳۹۵ تیر ۱۸, جمعه

به استقبال امتحانات چهارنیم ماه سال 1395امتحاناتم  رسید
خوش پیام وخوش نوید
روز اول بود دری
درس خواندم هر گری
روز دوم هندسه
خوش برایم مدرسه
روز سوم شد حساب
خوش حساب و خوش کتاب
روز تاریخ است چار
امتحانم چاریکار
روز جغرافیست پنج
امتحانم شد زرنج
مکتب ما زنده باد
مشعلش پاینده باد
به انتخاب : ناهید سیاووش

از : د.س. ن 

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...