۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

چرا باید ریاضی بخوانم؟


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
brisht
پسـرم مـی پرسـد :
چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم؟
دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت؛
بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان
بیـش از یـک تکـه اسـت ….
برتولـــت برشـــــت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر