۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

چرا باید ریاضی بخوانم؟


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
brisht
پسـرم مـی پرسـد :
چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم؟
دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت؛
بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان
بیـش از یـک تکـه اسـت ….
برتولـــت برشـــــت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...