۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

حق تقدم برای اطفال

شماره 115/چهارشنبه 23 حوت 1391/ 13 مارچ 2013

ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم. کاووس سیاووش
كنوانسيون حقوق طفل
مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد
20 نوامبر سال 1989
پيشگفتار
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون
با توجه به اين كه، طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن كرامت انساني و حقوق مساوي ولاينفك تمام اعضاي خانواده بشري تهداب آزادي، عدالت و صلح در جهان است،
با نظرداشت براين كه، كشورهاي عضوملل متحد، اعتقاد شان به حقوق اساسي بشر، مقام و كرامت انسان را، در منشور ملل متحد يكبار ديگر تاييد كرده اند و مصمم اند تا ترقي اجتماعي و سطح عاليتر حيات و آزاديهاي بيشتر را گسترش دهند،
با تشخيص اين كه، ملل متحد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قرارداد هاي بين المللي پيرامون حقوق بشر، اعلام داشته و موافقت كرده است كه هر انسان بدون هرگونه تبعيض و امتياز بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير نظريات، منشأ اجتماعي يا ملي، دارايي، محل تولد و ساير موقف ها مستحق همه حقوق و آزادي ها يي است كه در آن اعلاميه ها و موافقتنامه ها تسجيل شده اند،
با ياد آوري اين كه، ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلام داشته است كه انسان در دوره طفوليت مستحق مراقبت و كمك ها ي خاصي است،
با اعتقاد براين كه خانواده ،كه جز اساسي جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه همه اعضايش به ويژه كودكان است، بايد از حمايت و كمك هاي لازم به تحوي برخوردار شود كه مسوليت هايش را در قبال جامعه ايفا كرده بتواند، با درك اين كه طفل برا ي رشد كامل و متعادل شخصيت خود ، بايد در محيط خانواده، در سرشار از خوشي ، محبت و تفاهم بزرگ شود
با توجه به اين كه ، طفل براي زيست فردي درجامعه آماده گي كامل داشته و به رو حيه صلح دوستي، كرامت بشري، بردباري ، آزادي،برابري و همبستگي بار آورده شود،
بادرنظر داشت اين كه اعلاميه سال 1924 حقوق طفل ژنيو، اعلاميه حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1959 ، اعلاميه جهاني حقوق بشر، میثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (بخصوص در مواد23و 24) ، موافقتنامه بين المللي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي ، و فرهنگي (مخصوصاً ماده 10) و در قوانين و مقررات سازمان هاي اختصاصي و سازمان هاي بين المللي ايكه در اموررفاه اطفال اشتغال دارند لزوم توجه و مواظبت ها ي خاص از كودكان به رسيمت شناخته شده،
با نظرداشت براينكه، همان گونه كه در اعلاميه حقوق طفل تصريح شده است "كودك به دليل نداشتن رشد جسمي و دماغي، قبل و بعد از زايمان، به مراقبت هاي خاصي به شمول حمايت قانوني، نياز دارد"،
بانظر داشت مفاد اعلاميه اصول اجتماعي وقانوني مربوط به حمايت و رفاه كودكان ، بااشاره خاص به موضوع تبني و فرزند خوانده گي ملي و بين المللي ، مقررات معياري حد اقل ملل متحد در زمينه اداره عدالت خوردسالان( مقررات پيكنگ)؛ و اعلاميه حمايت از زنان و اطفال در حالات اضطراري و بر خورد هاي نظامي،
با درك اين كه ، درتمام كشور هاي جهاني اطفالي وجود دارند كه در شرايط دشوار خاص به سر مي برند ، واين گونه كودكان به توجه خاص نيازدارند،
باتوجه به اهميت سنن و ارزش هاي فرهنگي هر ملتي در زمينه حمايت و رشد موزون طفل،
بادرك اهميت همكاري بين المللي براي بهبود بخشيدن به شرايط زنده گي اطفال در همه كشور ها، خاصتا كشور هاي روبه انكشاف، به توافقات ذيل نايل شدند
بخش اول
ماده 1
1. به مقصد اين كنوانسيون، طفل عبارت است از هر انساني كه به سن هژده ساله گي نرسيده باشد مگر اينكه، تحت قانون قابل تطبيق براو قبل از هژده ساله گي به سن قانوني رسيده باشد.
ماده 2
1.كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون حقوق تصريح شده دراين كنوانسيون را محترم شمرده و تطبيق آنرا براي هر طفل در قلمرو قضايي شان بدون هيچ گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا غير سياسي ، منشا ملي ، قومي و اجتماعي، ملكيت ، معيوبيت ، محل ولادت و ديگر حالات طفل والدين و يا اولياي قانوني اش تضمين مي كنند.
2. كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون تمام تدابير مناسب را اتخاذ ميكنندتا از طفل درمقابل تمام انواع تبعيض يا مجازات براساس موقف، فعاليت ها، بيان عقايد، ويا عقايد والدين ، سرپرست قانوني و يا اعضاي خانواده حمايت به عمل آورند.
ماده 3
1. در اقدام مربوط به اطفال، چه از جانب موسسات رفاه عامه يا خصوصي، دادگاه ها، مقامات اداري يا عدلي منافع اطفال بايد مورد توجه اساسي قرار داشته باشد.
2.كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تضمين مي كنند تا با در نظرداشت حقوق ووجايب والدين، سر پرست قانوني ويا افراد ديگر ي كه قانوناً مسوليت طفل را بدوش دارند حمايت و مراقبت هاي لازم براي رفاه طفل را تامين كنندوبه اين هدف تدابير عدلي و اجرايي مناسب را اتخاذ ميكنند.
3. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تضمين مي كنند تا نهاد ها، خدمات و تسهيلاتي كه مسوليت مواظبت و حمايت از اطفال را به دوش دارند با معيار هاي تعيين شده ازطرف مقامات ذيصلاح بخصوص در عرصه امنيت، صحت، تعداد و مناسب بودن كارمندان اين موسسات و نظارت دقيق از امور اين موسسات مطابقت داشته باشد.
ماده 4
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند تاتمام تدابير مناسب قانوني، اداري و ساير تدابير را به منظور عملي شدن حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ كنند. كشور هاي متعهد به كنوانسيون در رابطه به اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي پذيرند كه از منابع دست داشته ي شان استفاده اعظمي بنمايند و در صورت لزوم اين امر را در چهارچوب همكاري هاي بين المللي بر آورده سازند.
ماده 5
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون مسووليت ها، حقوق و وجايب والدين، و يا در موارد قابل تطبيق، اعضاي خانواده پدري و يا محله را، هر طوري كه سنن و عنعنات محلي ايجاب كند، سرپرست قانوني و يا ساير افرادي را كه مسووليت قانوني طفل را بدوش دارند محترم مي شمارند تا طفل را در استفاده از حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون طوري رهنمايي و هدايت كنند كه با استعداد هاي رو به كمالش سازگاري داشته باشد.
ماده 6
1. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون مي پذيرند كه زندگي كردن حق طبيعي هر طفل است.
2. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تلاش مي كنند تا بقاء و رشد طفل را به پيمانه ي اعظمي ممكن تأمين كنند.
ماده 7
1. طفل بايد پس از به دنيا آمدن فوراً ثبت نام شود و از آوان تولد حق دارد نام داشته باشد، حق دارد مليت داشته باشد، و حق دارد تا جايي كه ممكن است والدين خود را بشناسد و توسط آنها مواظبت شود.
2. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون اجراي اين حقوق را در مطابقت با قوانين ملي و مكلفيت هاي شان تحت قوانين بين المللي در اين عرصه تضمين ميكنند. بخصوص در مواردي كه اگر طور ديگري عمل شود طفل بي وطن مي شود.
ماده 8
1. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند تا حق طفل را براي حفظ هويتش، به شمول مليت، نام، و پيوند خانوادگي اش آن گونه كه توسط قانون شناخته شده، بدون مداخله ي غير قانوني محترم شمارند.
2. در مواردي كه طفل به طور غير قانوني از برخي و يا تمام عناصر هويتش محروم ساخته شده باشد، كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون به طفل در اعادۀ مجدد و سريع هويتش كمك و حمايت مناسب به عمل مي آورند.Ÿ
بقیه در آینده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...