۱۳۹۷ مهر ۸, یکشنبه

کیهان جان کوچک با آرزوهای بزرگ به اندازه کیهانآقای فریدون ذکی به سلسله همکاری های شان با صفحه ارمغان اطفال اینک کودک خورد سالی را به خوانندگان عزیز معرفی میکنند که توجه تان را به مطالعه آن جلب مینمایم:  
فرشته های کوچک که خوشی را به ارمغان می آورند و لذت با هم بودن و زنده گی کردن را برای مان هدیه میدهند. این فرشته های خورد سال و هدیه های خداوند  آنقدر  قلب و ذهن مان را تسخیر میکنند که گویی  ما از ازل گرویده آنها بوده ایم و  با خوشحالی مایلیم  که گرویده باقی بمانیم. نگاه های معصومانه و گرمی وجود آنها چنان زند گی ما را رونق میبخشد و منور میسازند که واژه ها از تفسیرش  عاجز میباشند .  یکی از این فرشته های کوچک ، کیهان جان فراهی فرزند زمریالی فراهی میباشد. کیهانک ما – مهمانک ما با وجود اینکه هنوز حتا دو ماهه نشده  چنان در فضای خانه توجه همه را به خودجلب نموده که چشمان همه اعضای خانواده متمایل به اوست . کیهان جان  گپ نمیزند ولی همه را میتواند  بفهماند که چی میخواهد و چی  میگوید. کیهان جان آمد و با خود عالمی از امید و خرسندی را به فامیل کوچک خود بخشید. حالا طیمه جان خواهر بزرگش ، شکر دو برادر دارد . در اوایل تصور چنین بود که گویا طیمه جان  شاید با تولد کیهان جان  حسادت نشان دهد ولی  خوشبختانه حالا چنان صمیمیت با بردارکوچک خودنشان میدهد که گویی شیر وشکر با هم آمیخته اند– او را خواهرانه به آغوش میگیرد وچنان صمیمانه با هم علاقه نشان میدهند که وقتی از مکتب رخصت شد  دوان دوان وبا عجله خود را خانه میرساند تا کیهان جان را ببیندد و در آغوش بگیرد. حالا طیمه جان دو برادر دارد – یعنی دو دوست دو یار دو همراز ...
 حالا در جمع اعضای خانواده فراهی صاحب یک فراهی  کوچولو اضافه شده که این فرشته آسمانی جز لبخند و دل گرمی و امید برای آیند چیزی دیگر برای ابراز با خانواده ندارد. حالا همه بیصبرانه منتظرند  تا با کیهان جان قدم بزنند و گپ نه که گپها داشته باشند و از بودنش در جمع  اطفال از شوخی هایش لذت ببرند. کیهان جان – این مهمانک ناز و ناز دانه  روزی به خیر در مقام و منزلت خدمت به وطن قرار خواهد گرفت  که همه به وجودش  ببالند . استدعای ما اینست که الهی بخت و اقبال کیهان مان را به کیهان برسان!.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...