۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

حق تقدم برای اطفال


شماره 120/ چهارشنبه 28 حمل 1392/ 17 اپریل 2013
6
ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم. کاووس سیاووش
6- اعضاي كميته براي يك دور چهار ساله انتخاب مي شوند. در صورت نامزدي مجدد آنها حق انتخاب شدن دوباره را دارند. پش از دوسال دوره خدمت پنج تن از اعضاي كميته ايكه در نخستين انتخابات برگزيده شده اند خاتمه مي يابد. پس از نخستين اتنخابات بلا فاصله نام هاي اين پنج تن از ميان اعضا توسط رييس جلسه از طريق قرعه مشخص مي شود.
7- در صورت مرگ يا استعفا ويا به هر علت ديگري كه يك عضو كميته نتواندوظايف را ادامه دهدكشور متعهد نامزد كننده اين عضو ، كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود، براي خدمت دردوره باقي مانده، مشروط به موافقت كميته ، تعيين ميكند.
8- كميته مقررات و طرزالعمل كار خود را وضع مي كند.
9- كميته كارمندانش را براي يك دوره دوساله تعيين ميكند.
10- جلسات كميته بطوري عادي در مقر سازمان ملل متحد ويا هر جاي مناسب ديگري كه كميته تصميم بگيردداير مي شود جلسات كميته بطور عادي سالانه داير مي شود. مدت دوام جلسات كميته در صورت لزوم در يكي از جلسات كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون مشروط به موافقت مجمع عمومي تعيين و بررسي مي شود.
11- به منظور پيشبرد موثر و ظايف كميته ايكه براساس اين كنوانسيون ايجاد مي شود سرمنشي ملل متحد تسهيلات و پرسونل لازم را فراهم مي كند.
12- به مو افقت مجمع عمومي، براي اعضاي كميته ايكه براساس اين كنوانسيون تشكيل مي شود، مطابق به شرايط و حالات تعيين شده از طرف مجمع عمومي ، از منابع ملل متحد معاش پرداخته مي شود.
ماده 44
1-كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون متقبل مي شوند تا پيرامون اقدامات اتخاذ شده در زمينه تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون و پيشرفت در عرصه استفاده ازين حقوق، از طريق سرمنشي ملل متحد گزارش هاي به ترتيب ذيل به كميته ارايه كنند:
(الف) طي دوسال پس از انفاذ كنوانسيون در كشور مربوطه متعهد به اين كنوانسيون؛
(ب) و پس از ان در هر پنج سال يكبار.
2- گزارش هاي تهيه شده بر طبق اين ماده بايد عوامل و دشواري هاي را كه پيمانه اجرا مكلفيت هاي مندرج اين كنوانيسون را متاثر ميسازند نشان دهند. گزارش ها همچنان بايد حاوي اطلاعات كافي باشند تابراي كميته تصوير جامعي از اجراي كنوانسيون در آن كشور فراهم كند.
3- براي يك كشور متعهدبه اين كنوانسيون كه گزارش اوليه جامعي به كميته ارايه كرده است، لازم نيست تا در گزارش هاي بعدي برطبق حكم بند(ب) فقره 1 اين ماده اطلاعات اساسي قبلا ارايه شده را تكرار كند
4- كميته ميتواند پيرامون اجراي كنوانسيون از كشور متعهدبه كنوانسيون اطلاعات بيشتري تقاضا كند.
5- كميته گزارش فعاليت هاي خود را از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي در هردوسال يكبار به مجمع عمومي ارايه مي كند.
6- كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون گزارش هاي خود را و سيعا در اختيار مردم كشور هاي خود مي گذارند.
ماده 45
به منظور اجراي موثر اين كنوانسيونو به مقصد توسعه همكاري هاي بين المللي در عرصه هاي تصريح شده در آن:
(الف) سازمان هاي اختصاصي، صندوق اطفال ملل متحد، و ساير ارگان هاي وابسته به ملل متحد حق دارند در جريان بررسي از اجراي اين كنوانسيون تا جاييكه به حوزه صلاحيت و وظيفه آنها مربوط مي شود نماينده داشته باشند . كميته از سازمان هاي اختصاصي، صندوق اطفال ملل متحد، و موسسات مربوطه ديگري كه لازم بدانددعوت مي كند تا پيرامون اجراي كنوانسيون تا جايي كه به حوزه صلاحيت و وظايف آنها مربوط مي شود مشوره هاي تخصصي ارايه كنند. كميته مي تواند از موسسات اختصاصي ، صندوق اطفال ملل متحد و ساير ارگان هاي ملل متحد دعوت كند تا جايي كه به حوزه فعاليت آنها ارتباط مي گيرد گزارش هاي در زميته اجراي كنوانسيون ارايه كنند؛
(ب) كميته در صورتيكه مناسب بداند مي تواند گزارش هاي رسيده از كشور هاي متعهدبه اين كنوانسيون را كه حاوي تقاضا ، يا بيان نيازمندي براي مشوره يا كمك فني باشد، همراه با نظرات و پيشنهاد هاي خود كميته در مورد اين در خواست و يا نيازمندي، به موسسات اختصاصي، صندوق اطفال ملل متحد و ساير سازمان هاي مربوط بفرستد؛
(ج) كميته مي تواند به مجمع عمومي توصيه كند تااز سرمنشي در خواست كند كه در رابطه به موضوعات مشخصي در عرصه حقوق طفل از جانب كميته مطالعاتي اتجام دهد؛
(د) كميته ميتواند به پيروي از مواد 44و 45 اين كنوانسيون پيشنهاد هاي و نظرات كلي خود را بر مبناي اطلاعات رسيده ابراز كند. اين پيشنهاد ها و نظرات كلي بايد به كشور مورد نظر متعهدبه كنوانسيون فرستاده شوند و همراه با نظرات كشور مربو طه به مجمع عمومي گزارش داده شود.

بخش سوم
ماده46
اين كنوانسيون براي امضا همه كشور ها باز است.
ماده 47
اين كنوانسيون منوط به تصويب شدن است. اسناد تصويب نزد سرمنشي ملل متحد به امانت گذاشته مي شود.
ماده 48
تمام كشورهاي مي توانند به این كنوانسيون بپيونندند. اسناد الحاق يا پيوستن به اين كنوانسيون نزد سرمنشي ملل متحد به امانت گذاشته مي شود.
ماده 49
1-اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ به امانت گذاشتن بيستمين سند تصويب يا پيوستن نزد سرمنشي ملل متحد نافذ مي شود.
2. هر كشوري كه پس از به امانت گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا پيوستن به اين كنوانسيون بپيوندد يا آن را تصويب كند اين كنوانسيون در سي امين روز به امانت گذاشتن اسناد تصويب يا پيوستن نزد سرمنشي ملل متحد در آن كشور نافذ مي شود.
ماده 50
1. هر كشور متعهد به اين كنوانسيون ميتواند در آن تعديل پيشنهاد كند و آنرا به سرمنشي ملل متحد ارسال كند. پس از آن سرمنشي ملل متحد پيشنهاد تعديل را به اطلاع كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون ميرساند و از آن ها تقاضا ميكند تا نظر دهند آيا طرفدار داير شدن كنفرانسي از كشور هاي متعهد به منظور بررسي و رأي گيري روي پيشنهاد تعديل هستند. در صورتيكه طي چهار ماه پس از اطلاعية سرمنشي يك سوم كشور هاي متعهد خواهان داير شدن چنين كنفرانسي باشند، سرمنشي كنفرانس را تحت نظر ملل متحد برگزار ميكند. هر تعديلي كه به رأي اكثريت كشور هاي متعهد و حاضر در كنفرانس و رأي دهنده به عمل مي آيد، بايد براي تصويب به مجمع عمومي ارايه شود.
2. هر تعديلي كه مطابق به فقرة 1 اين ماده صورت مي گيرد پس از تصويب مجمع عمومي ملل متحد و پذيرش اكثريت دو ثلث كشور هاي متعهد به كنوانسيون نافذ مي شود.
3. پس ازانفاذ تعديل فقط كشور هايي كه آن را پذيرفته اند موظف به اجراي آن هستند ساير كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون همچنان مكلف به اجراي اين كنوانسيون و تعديل هايي هستند كه آنها آنرا قبلاً پذيرفته اند.
ماده 51
1. سرمنشي ملل متحد متن نظرات و ملاحظات كشور ها را هنگام تصويب يا پيوستن دريافت كرده و آنرا به اطلاع همه كشور ها ميرساند.
2. نظر مغاير با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون جواز ندارد.
3. در هر زماني ميتوان نظرات را توسط يك يادداشت عنواني سرمنشي ملل متحد پس گرفت، پس از آن سرمنشي تمام كشور ها را در جريان مي گذارد. اين يادداشت از تاريخي كه توسط سرمنشي دريافت مي شود اعتبار دارد.
ماده 52
هر كشور متعهد به اين كنوانسيون ميتواند توسط يك يادداشت كتبي عنواني سرمنشي ملل متحد از اين كنوانسيون خارج شود. خروج يك سال پس از تاريخ دريافت يادداشت توسط سرمنشي ملل متحد اعتبار پيدا ميكند.
ماده 53
سرمنشي ملل متحد به حيث نگهبان اين كنوانسيون تعيين شده است.
ماده 54
نسخه اصلي اين كنوانسيون به زبان هاي عربي، چينايي، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي كه همه داراي اعتبار يكسان هستند نزد سرمنشي ملل متحد به امانت گذاشته مي ود.
به حضور نمايندگان تام الاختياري كه از جانب دولت هاي خود صلاحيت دارند اين كنوانسيون به امضا رسيد.Ÿ پایان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...