۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

دست پدر!


پدری دست بر شانه پسر گذاشته از او پرسید:فکر می کنی ،تو قوی تری یامن؟

پسر جواب داد: من

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید... پدر با ناراحتی از کنار پسر رد شد

بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد تا شاید جوابی بهتر بشنود:

پسرم من قوی ترم یا تو؟

این بار پسر جواب داد: شما

پدر گفت: چرا حرفت را عوض کردی؟

پسر جواب داد :تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی توانم را با خود بردی . . .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...