۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

خواست یک طفلی که میدان بازی اش را حکومت ویران کرده، از رییس جمهور کرزی

جناب رییس صاحب جمهور!
من این نامه را از مکروریان چهار برایت مینویسم، از جایی که چند روز قبل، حکومت شما میدان مصئون بازی ما را ویران کرد، اگر چه مطمئن نیستم که این نامه را شما بخوانید، باز هم به این چند مسأله توجه تان را جلب میکنم:
1- میدانی را که حکومت شما ویران کرد، در سال 1376 از طرف دولت وقت و به حمایت موسسه حمایه اطفال ساخته شده بود. آیا لازم است به عوض ساختن، ساخته شده ها را ویران کرد؟
2- از قراریکه میشنوم دولت افغانستان، کنوانسیون جهانی حقوق طفل را امضأ کرده است، آیا به عوض اینکه مطابق آن کنوانسیون به ما میدان سپورت بسازید، میدان مصئون بازی را ویران کردن کار معقول است؟

با احترام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...