۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

برخورد پولیس ترافیک با اطفال


شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009
برگرفته از کتاب «آموزش حقوق طفل»
اطفال پولیس ترافیک را نخستین مددگاران، دستیاران و مساعدت کنندگان در جلوگیری از حوادث ترافیکی میدانند و همیشه از آنها توقع رهنمایی و کمک دارند. در حقیقت پولیس ترافیک مانند سایر ارگانهای امنیتی وظایف مهم و ارزنده اجتماعی را بدوش داشته و همه مردم خاصتاً دست لرزان و ناتوان اطفال را گرفته با صبر و شکیبایی مانند پدر مهربان آنها را از خطرات ترافیکی نجات میدهد. یونیفورم و بخصوص علامت کلاه سفید ترافیک رمز امنیت، صبر و شکیبایی است. آنها با تحمل فراوان وظایف انسانی و ایمانی خود را در هر گونه شرایط مشکل انجام میدهند و شب و روز در خدمت مردم قرار دارند. این خدمتگاران جامعه با استفاده از دانش مسلکی خویش مالکان وسایط نقلیه و مردم را نه تنها عملاً کمک میکنند، بلکه با نصب پوستر ها، علامات ترافیکی، لوحه ها و سایر مواد نشراتی آنها را از خطرات حوادث ترافیکی آگاهی میدهند.وظایف پولیس ترافیک در راه خدمت به مردم زیاد است، که از آنجمله مهمترین آنها به این شرح بیان میشود:-پولیس ترافیک باید با صبر و تحمل رفتار نموده و اطفال را از خطر ترافیکی نجات بدهد.
-پولیس ترافیک باید جهت آگاهی از خطرات ترافیکی کورس ها و نمایشگاههایی را برای اطفال در مکاتب یا تفریحگاه های اطفال دایر و آنها را با علامات ترافیکی وقتاً فوقتاً آشنا سازد.-پولیس ترافیک باید با اطفال مصیبت رسیده از تصادم و حادثات ترافیکی کمک لازم نموده، اطفال مجروح را بعد از اجرای کمک اولیه به اسرع وقت به شفاخانه انتقال دهد.
-پولیس ترافیک بدون هر گونه جانبداری مطابق مقررات ترافیکی متخلفین وسایط نقلیه را جریمه و مجازات لازم نماید تا در آینده مرتکب تخلفات ترافیکی نگردند.-پولیس ترافیک در برخورد با اطفال مجنون و مصابین امراض عقلی و عصبی با دلسوزی عمل نموده و این گونه اشخاص را به شفاخانه ها اعزام نماید.
-پولیس ترافیک باید اطفال خورد سال را که در معابر و محلات عامه گذاشته شده و دریافت میشوند جهت نگهداری آنها به شفاخانه زایشگاه، مرستون و انجمن رهنمایی خانواده رسماً تحویل دهد. در مناطقی که این سهولتها موجود نباشد، با مشوره اهالی محل طفل را به یک شخص امین به طور امانت جهت سرپرستی تسلیم نموده و از او تعهد اخذ بدارد تا در صورت یافت شدن والدین طفل دوباره او را به والدین شان بسپارد.
-پولیس ترافیک وظیفه دارد با دریافتن طفل آواره مفقود شده، آنها را به اداره پولیس برده و با در نظر گرفتن روحیه اطفال با مهربانی و ملایمت شهرت آنها را جستجو و ثبت نماید.
-در صورتی که طفل یافت شده نتواند شهرت مکمله خود بازگو نماید پولیس ترافیک مشخصات و لباس طفل را تثبیت و غرض اعلان به رادیو و جراید یا بواسطه اعلانات محلی مردم را آگاه سازد.
-در صورتی که طفل مفقود شده شهرت مکمل خود را بیان کرده بتواند پولیس ترافیک باید او را به اسرع وقت به والدین شان تسلیم و در حالی که اقارب طفل پیدا نشود او را جهت محافظت و مواظبت بعدی رسماً به مؤسسات خیریه تسلیم دهد و اگر احیاناً مؤسسات خیریه از تحفظ و نگهداری طفل امتناع ورزند او را تا یافت شدن اقاربش به یک شخص امین محل بسپارد.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...